IRIS HER­MANS

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Ach­ter de ge­lief­de fees­ten van el­row schuilt een hecht fa­mi­lie­be­drijf, waar­in al­le man­nen Ju­an he­ten, ie­der­een van op­blaas­bees­ten houdt en ‘fun’ het sleu­tel­woord is. Op 8 sep­tem­ber strijkt el­row Town neer op de NDSM, het al­ler­eer­ste fes­ti­val van de Span­jaar­den in Ne­der­land.

Als je thuis­komt van een feest van el­row, hoogst­waar­schijn­lijk met nog steeds een dik­ke lach op je ge­zicht en wat door­den­de­ren­de bas­lij­nen in je oor, dan is de kans groot dat je ook nog wat ver­dwaal­de con­fet­ti in je on­der­broek vindt. Want spui­ten met con­fet­ti­ka­nons, daar zijn ze goed in bij el­row, de Spaan­se feest­or­ga­ni­sa­tie die we­reld­wijd be­kend­staat om zijn uit­bun­di­ge fees­ten, waar­bij niet al­leen lek­ke­re elek­tro­ni­sche mu­ziek, maar voor­al ook en­ter­tain­ment en ‘heel veel fun’ als ro­de draad door de mid­dag/avond/nacht/ och­tend lo­pen. En al­les wat je maar kunt be­den­ken in op­blaas­vorm, van Ibe­ri­sche ham­men tot me­gajoints en fla­min­go’s, en al­les er­tus­sen­in.

Waar el­ke week nieu­we feest­jes in het uit­gaans­le­ven op­pop­pen met als af­zen­der jon­ge or­ga­ni­sa­ties die het vaak niet lang vol­hou­den, daar gaat el­row -zon­der hoofd­let­ter- al even mee. Een un­der­sta­te­ment, want de or­ga­ni­sa­tie er­ach­ter is al an­der­hal­ve eeuw lang een echt fa­mi­lie­be­drijf dat het fees­ten or­ga­ni­se­ren ge­ne­ra­tie op ge­ne­ra­tie -in­tus­sen is de ze­ven­de net ge­bo­ren- door­geeft. Met ver­ve, want de fees­ten zijn an­no 2018 po­pu­lair­der dan ooit en feest­gan­gers blij­ven te­rug­ko­men, als ze een­maal de ge­kleur­de snip­pers in het haar

Het be­gon in elk ge­val al­le­maal in een Spaans plat­te­lands­dorp­je met de op­ti­mis­ti­sche naam Fra­ga. Hier werd in 1845 Jo­se­pet ge­bo­ren, die in 1870 de hot­s­pot van die tijd open­de, want be­hal­ve cer­ve­za en vi­no, ser­veer­de hij ook al­ler­lei va­ri­é­té.

Juans over­groot­va­der Ju­an Ar­nau Ir­baz trans­for­meer­de het in 1942 tot Club Flo­ri­da 135, de eer­ste club van Span­je en Eu­ro­pa. De­ze over­groot­va­der was gek op tech­no, een mu­ziekstro­ming die zijn klein­zoon in­tro­du­ceer­de en hij werd lief­ko­zend de tech­no-opa van Span­je ge­noemd, ver­telt zijn ach­ter­klein­zoon niet zon­der trots, „ie­der­een wil­de al­tijd met hem op de foto.”

Ra­ven doet le­ven, blijkt wel als je va­der Ju­an (61) met z’n jon­gens­ach­ti­ge lach ziet. Sa­men met zijn vrouw be­zocht hij in de ja­ren tach­tig en ne­gen­tig ra­ves over de he­le we­reld en leg­de er con­tac­ten en sloot vriend­schap­pen die nog tot op de dag van van­daag du­ren. Zo draai­den tech­no­hel­den Ben Sims en Carl Cox als eer­be­toon toen tech­no-opa over­leed in 2012.

Be­gin de­ze eeuw zocht hij ja­ren­lang naar de per­fec­te lo­ca­tie voor een nieu­we club en vond hem op veer­tien ki­lo­me­ter van Bar­cel­o­na. Row14 heet­te het nieu­we kind­je van de Ar­naus en het feest kon nu écht be­gin­nen. Maar het suc­ces bleef uit en ze gin­gen bij­na fail­liet: „De markt leek ver­za­digd, men­sen wil­den geen geld meer be­ta­len voor het zo­veel­ste tech­no­feest.” Va­der, zoon en doch­ter Cruz sta­ken de hoof­den bij el­kaar en op een goeie nacht was daar het eu­re­ka­mo­ment, of mo­men­to de el­row, want zo luid­de van­af toen hun naam: we gaan fees­ten ge­ven op de zon­dag­och­tend! Niet voor de ‘fuck­ed up af­ter­par­ty pe­o­p­le’, maar juist voor de uit­ge­sla­pen men­sen, met de fun­fac­tor als lei­draad. En zo ge­schied­de.

Zo­als het va­ker gaat met mooie din­gen, ver­spreid­de het vro­lij­ke vuur­tje zich en een paar jaar la­ter ga­ven ze fees­ten op Ibi­za en weer niet heel veel la­ter be­gon­nen ze met de el­row-tour door heel Eu­ro­pa, Ame­ri­ka en Zuid-Ame­ri­ka. „We ge­brui­ken het geld dat we ver­die­nen tel­kens voor nieu­we in­ves­te­rin­gen om ons merk nog be­ter en leu­ker te ma­ken.”

Bij al­le fa­mi­lie­le­den, zo­wel die met bloed­band als de an­de­re me­de­wer­kers -„ie­der­een hoort bij on­ze fa­mi­lie”- staan de gas­ten voor­op. „Het gaat ons niet om dik­ke winst, maar om het men­sen naar de zin te ma­ken.” Waar­om ze goed zijn in wat ze doen, is waar­schijn­lijk om­dat dit het eni­ge is wat ze kun­nen, knip­oogt jon­ge Ju­an. „We heb­ben ver­der geen hob­by’s, we hou­den niet van voet­bal of For­mu­le 1, we pra­ten al­tijd al­leen maar over hoe we de fees­ten nog vet­ter kun­nen ma­ken.” Jaar­lijk­se kos­ten van de ver­sie­rin­gen: 1,7 mil­joen. Mucho di­ne­ro, be­aamt de el­row-telg. „Maar we on­der­schei­den ons zo wel.” Waar ze vroe­ger nog de toys en op­blaas­bees­ten in ‘van die Chi­ne­se win­kel­tjes’ koch­ten, werkt nu zo’n 35 man in hun wa­re­hou­se om de meest ori­gi­ne­le de­co­ra­ties te ma­ken en per feest loopt een vol­tal­li­ge De­co Crew rond met een ui­terst be­lang­rij­ke ta­ken­pak­ket: de con­fet­ti­ka­nons bij­vul­len en er­voor zor­gen dat de ham­men goed blij­ven han­gen.

Va­mos a la fie­sta? roe­pen bei­de Juans na ruim een uur. Nu we er toch zijn. Waar je op veel fees­ten men­sen voor­al in ‘ra­ve­baar zwart’ ge­kleed ziet, is dat hier he­le­maal an­ders en is ro­ze/rood/ paars de voer­kleur. Dan­se­res­sen met ex­treem goe­de ach­ter­kan­ten ver­ma­ken het pu­bliek op de op­zwe­pen­de be­ats van de dj’s en be­hal­ve veel plas­tic bees­ten ook me­nig op­blaaslip en -borst, waar de kleur­pla­ten en hipster­man­nen gre­tig naar kij­ken en een ver­hit­te ver­sier­po­ging op on­der­ne­men slash zo soe­pel mo­ge­lijk dan­sen. Is het nou een ac­teur of ge­woon een en­thou­si­as­te be­zoe­ker?, vraag je je­zelf af wan­neer een bont ver­kle­de boy met plas­tic knup­pel breed grijn­zend een vrouw in fla­men­co­jurk­je al dan­send in een hoek drijft, waar­na ze sa­men een

man­za­nil­la­shot­je (het el­row­drank­je) ad­ten. Si, el­row is

muy ca­lien­te en komt op 8 sep­tem­ber naar het Bar­cel­o­na van Ne­der­land. Va­mos a la fie­sta, Am­ster­dam!

FERIADE ABRIL

La fa­mi­lia Ar­nau

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.