DAISY HEYER

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

en ar­men waar de ge­mid­del­de su­mo­wor­ste­laar een moord voor zou doen even in je kruis en naar je tie­ten graait, dan kom je toch met een an­der ge­voel het ter­rein op.

De munt­jes­prijs

Ver­vol­gens ga je in de rij staan om je munt­jes op te pik­ken (weer een rij, zucht!) en word je ge­con­fron­teerd met de ge­re­geld be­la­che­lij­ke prij­zen die wor­den ge­vraagd voor de munt­jes. 11 munt­jes voor 30 eu­ro en dan is een wijn­tje 1,5 munt­je dus dan kost een wijn­tje me… Eh, spoor bijs­ter? Pre­cies! Dat heeft ie­der­een! Dus geef je je geld uit als wa­ter.

Te jon­ge men­sen

Wie na die ein­de­lo­ze rij­en na an­der­half uur ein­de­lijk op de dans­vloer staat, kijkt waar­schijn­lijk wel even om zich heen. En wat je dan vaak ziet, is dat er op heel wat fes­ti­vals jon­ge­ren rond­lo­pen die daar nog he­le­maal niet mo­gen ko­men. Dat weet je dan, om­dat die jon­ge­ren bij­voor­beeld uit jouw buurt ko­men en de zus­jes en broer­tjes zijn van de vrien­din­nen waar­mee jij op het fes­ti­val staat. En ik kan je ver­tel­len: ik vind het nooit zo leuk om een groot aan­tal 18-min­ners te zien, com­pleet van het pad­je door de drugs of al­co­hol die ze daar dus wél kun­nen krij­gen... Kin­ders luis­ter goed: jul­lie ho­ren naar FRIS-fees­ten te gaan en te sme­ken bij je ou­ders om ex­tra kleed­geld. Blijf nog even weg van gro­te men­sen­feest­jes plea­se…

5 Het ge­luid

Dan heb je al bij­na 100 eu­ro uit­ge­ge­ven aan dat kaartje, munt­jes en een kluis­je nog voor­dat je één noot ge­hoord hebt, kom je er­ach­ter dat die gro­te graai­ers van de fes­ti­val­or­ga­ni­sa­tie het geld dat ze krij­gen in ie­der ge­val ni­ét aan een goe­de ge­luids­in­stal­la­tie heb­ben uit­ge­ge­ven. Of de bass staat zó hard dat je neus­ha­ren spon­taan uit je neus tril­len als je je iets te dicht in de me­nig­te be­vindt, of je kunt het ge­luid am­per ho­ren.

De wc’s

Oh, ja dan nog een er­ger­nis met be­trek­king tot de kos­ten op een fes­ti­val: be­ta­len voor de wc’s. Ik kan heel goed be­grij­pen dat je op een feest een zak­cent­je moet ge­ven aan die toi­let­juf­frouw met Rot­ter­dam­se tong­val die écht haar best doet om jouw der­ri­è­re zo schoon mo­ge­lijk te hou­den. Maar be­ta­len voor een Dixie? Waar het no mat­ter what na een hal­ve dag naar wei­land ruikt? Waar je - ge­zien het feit dat som­mi­ge vrou­wen een wal­ge­lij­ke hy­gi­ë­ne heb­ben - te­gen de tam­pons en het maand­ver­band van an­de­ren zit aan te kij­ken? Be-lach-e-lijk.

Het feit dat je de 7 vo­ri­ge zes din­gen al­le­maal voor lief neemt

Want tja, het blijft toch ook wel weer het leuk­ste van het jaar voor mij, die fes­ti­val­le­tjes.

COLOURBOX.COM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.