NET OVER DE GRENS DE HEU­PEN LEK­KER LOS OP DE MEEST ZWOE­LE RIT­MES

Voor een beet­je Ca­ri­bi­sche en Zuid-Ame­ri­kaan­se pop­mu­ziek en je la­ten on­der­dom­pe­len in een fees­te­lij­ke at­mos­feer moet je de­ze zo­mer een stuk­je de grens over. In het Bel­gi­sche Hoog­stra­ten staat Antilliaanse Fees­ten weer op het pro­gram­ma.

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Antilliaanse Fees­ten is het groot­ste ca­rib­bean fes­ti­val ter we­reld, zo meldt de or­ga­ni­sa­tie. En: „In een fa­bel­ach­tig fes­ti­val­de­cor word je op el­ke hoek ver­rast door prach­ti­ge klan­ken en kleu­ren.” Dat be­looft wat voor fes­ti­val­gan­gers die er nog nooit zijn ge­weest.

Tot in de vroe­ge uur­tjes wordt er ge­danst in ver­schil­len­de gro­te ten­ten en op een gigantische open­lucht­dans­vloer. Dad­dy Yan­kee (de gro­te

ster van edi­tie 2018), Gru­po Ni­che, Broe­der­lief­de, Ta­bou Com­bo en Des­ce­mer Bue­no staan on­der meer op het druk­be­zet­te pro­gram­ma.

Op vrij­dag 10 en za­ter­dag 11 au­gus­tus zak­ken gro­te sal­sa-, me­ren­gue-, ba­cha­ta-, so­ca- en lat­in­ster­ren af naar het fes­ti­val­ter­rein in de Blauw­bos­sen. Daar mag je een gro­te mu­zi­ka­le ont­dek­kings­tocht ver­wach­ten die je via de com­pas van de Ha­ï­ti­aan­se band Kaï, naar de small is­land so­ca van Ori­gi­nal Burning Fla­mes en van de po­pu­lai­re ki­zom­ba van Nel­son Frei­tas naar de dan­ce­hall prin­ces Ce’Ci­le brengt. On­ver­mij­de­lijk na­tuur­lijk: cu­li­nai­re ver­wen­ne­rij, met smaak­vol­le cock­tails en een uit­ge­breid aan­bod aan exo­ti­sche snacks.

Tra­di­ti­o­neel opent de fes­ti­val­cam­ping al op de don­der­dag (9 au­gus­tus), met li­ve­mu­ziek in de cam­ping­tent. „Je komt ogen te­kort om de gro­te ver­broe­de­ren­de ge­meen­schap te zien ge­nie­ten van de ge­wel­di­ge Antilliaanse sfeer. Geen fes­ti­val ver­warmt je hart meer dan de Antilliaanse Fees­ten!”, is de stel­li­ge over­tui­ging van de or­ga­ni­sa­tie. Mis­schien maar eens gaan kij­ken om die Hollandse heu­pen los te krij­gen?

‘Je komt ogen te­kort om de gro­te ver­broe­de­ren­de ge­meen­schap te zien ge­nie­ten van de ge­wel­di­ge Antilliaanse sfeer.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.