Goe­de re­de­nen voor Reg­gae Rot­ter­dam

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Be­reik­baar­heid en lo­ca­tie

Naast dat het Kra­ling­se Bos goed be­reik­baar is van­uit het cen­trum van Rot­ter­dam met het ov, auto en fiets, zor­gen de na­tuur­lij­ke om­ge­ving en het ge­voel van ruim­te dat het Kra­ling­se Bos de ul­tie­me lo­ca­tie is voor Reg­gae Rot­ter­dam.

Po­dia

Het mu­ziek­pro­gram­ma zal wor­den ver­spreid over drie po­dia die ver­schil­len­de stro­min­gen bin­nen het reg­gae­gen­re om­ar­men. „Van re­lax­te roots­reg­gae en ener­gie­ke dan­ce­hall tot het nieu­we po­di­um waar we ons zul­len rich­ten op ver­bas­te­rin­gen van het reg­gae­gen­re en meer tro­pi­sche en Ca­ri­bi­sche in­vloe­den. Al­les komt voor­bij.”

One Lo­ve

De wel­be­ken­de kreet ‘One Lo­ve’ is het uit­gangs­punt van het fes­ti­val, wat bij­draagt aan de toe­gan­ke­lij­ke sfeer en sa­men­smel­ting van cul­tu­ren.

Het eve­ne­ment ver­wel­komt men­sen van al­le leef­tij­den, af­kom­sten, cul­tu­ren en ach­ter­gron­den. Zo is het ter­rein toe­gan­ke­lijk voor rol­stoel­ge­brui­kers. Kin­de­ren tot en met 10 jaar mo­gen gra­tis naar bin­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.