Ver­ras­sin­gen van In­di­an Sum­mer

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Fes­ti­val­lief­heb­bers uit Noord-Hol­land en ver daar­bui­ten kij­ken reik­hal­zend uit naar de 18e edi­tie van het In­di­an Sum­mer Fes­ti­val. Guus Meeu­wis, De Jeugd van Te­gen­woor­dig, Broe­der­lief­de, Di-Rect, Lil’ Klei­ne, Nick & Si­mon, Boef, Je­broer, tja wie komt er op 29 en 30 ju­ni ei­gen­lijk niet naar het In­di­an Sum­mer in Lan­ge­dijk? We vroe­gen Sjoerd Huis­mans van or­ga­ni­sa­tor Friend­ly Fire daar­om naar vijf ver­ras­sin­gen die we mo­gen ver­wach­ten. DE JON­GENS VAN HET FEEST

„Dit zijn twee he­le cre­a­tie­ve gees­ten, Joe­ri en Jo­na­than, die feest­con­cep­ten voor fes­ti­vals be­den­ken. Ik kan be­lo­ven dat zij dit jaar he­le­maal los gaan. In het mid­den van het ter­rein heb­ben ze een gro­te the­a­ter­to­ren staan. Wat er pre­cies gaat ge­beu­ren is niet dui­de­lijk, maar het heet ‘het bes­te week­end van mijn le­ven’. Je valt er on­ge­twij­feld van de ene in de an­de­re ver­ba­zing. Ver­der re­ge­len zij bij­voor­beeld de bier­fiets van het fes­ti­val. Be­zoe­kers kun­nen die bier­fiets ook ver­die­nen. Wie als am­bas­sa­deur van het fes­ti­val tic­kets van in­di­an Sum­mer aan vrien­den of ken­nis­sen ver­koopt, ver­dient pun­ten waar­bij je mo­ge­lijk een ex­tra bo­nus krijgt. Een van de bo­nus­ver­ras­sin­gen is een rond­je op de bier­fiets rij­den. En mis­schien wel de al­ler­mooi­ste: een per­soon­lij­ke dixie op het fes­ti­val­ter­rein. He­le­maal voor jou al­leen!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.