Ver­los­sen­de woord voor ruim 200.000 scholieren

Maan­den­lang le­ren, con­cen­tre­ren en ho­pen op het bes­te. Voor mid­del­ba­re scholieren kwam gis­te­ren ein­de­lijk een ein­de aan het gro­te na­gel­bij­ten. Ruim 200.000 scholieren kre­gen gis­te­ren het ver­los­sen­de te­le­foon­tje: ge­slaagd of niet.

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

An­ne Smit uit Waar­land, een dorp­je vlak bij het Noord-Hol­land­se Lan­ge­dijk, kreeg gis­te­ren niet al­leen te ho­ren dat ze was ge­slaagd, maar ook nog eens dat ze haar vak­ken cum lau­de heeft af­ge­rond. „Ja, dit moet ge­vierd wor­den.”

An­ne wist dat ze er goed voor­stond, maar of ze daad­wer­ke­lijk cum lau­de zou sla­gen, was nog even de vraag. „Ik stond ge­mid­deld een 7 voor En­gels en om cum lau­de te sla­gen moet het ge­mid­del­de van je cij­fers een 8 of ho­ger zijn. Ik dacht: zou het me luk­ken om een 9 te ha­len voor En­gels? Maar ui­t­ein­de­lijk was dat niet no­dig, want toen bleek ik een 9 te heb­ben voor Duits.”

Dat mooie re­sul­taat is te dan­ken aan een gron­di­ge voor­be­rei­ding. „Voor­al in het der­de en vier­de jaar heb ik goed ge­leerd. Daar­door stond ik er dit jaar re­laxt in en heb ik me voor­al kun­nen con­cen­tre­ren op het ma­ken van oe­fenexa­mens.”

In eer­ste in­stan­tie was ze dus niet zo ge­span­nen toen An­ne moest wach­ten op de uit­slag. „Nee, ik maak­te me ei­gen­lijk geen zor­gen en was ge­woon rus­tig aan het wach­ten. Tot­dat al mijn vrien­din­nen op­eens be­gon­nen te ap­pen over hoe span­nend ze het von­den.” La­chend: „Nou... toen voel­de ik het op­eens ook! Ik dacht: nu komt het wel heel dicht­bij.”

Ge­luk­kig was die span­ning ner­gens voor no­dig en kan ze zich rich­ten op haar ver­volg­op­lei­ding. ,,Ik wil graag de jour­na­lis­tie­ke kant op. Na de zo­mer be­gin ik bij het Me­dia­col­le­ge in Am­ster­dam. Daar heb ik heel veel zin in.” Wat een dag voor An­ne Har­tog uit Noord-Schar­wou­de. „Ik heb echt nog nooit zo­veel span­ning ge­voeld.”

Zo’n exa­men­pe­ri­o­de is na­me­lijk niet niks, ver­telt ze. ,,Tij­dens toet­sen heb ik vaak last van ze­nu­wen. Soms is het zo erg dat is dan een black-out krijg. Dat ge­beur­de bij het exa­men wis­kun­de. Ik moest me in­hou­den om niet in hui­len uit te bar­sten.”

Door die tur­bu­len­te toet­sen vroeg An­ne zich af of ze wel zou sla­gen. Ei­gen­lijk ver­wacht­te ze nog wel een her­exa­men te moe­ten doen. Op het Jan Arentsz Col­le­ge in Lan­ge­dijk gaan do­cen­ten per­soon­lijk langs om de scholieren te ver­tel­len of ze ge­slaagd zijn. An­ne schoof daar­om gis­te­ren haar stoel bij het raam en staar­de een uur lang vol span­ning naar bui­ten. „Toen ik mijn le­raar zag sprong ik op en be­gon ik te gil­len. De tra­nen lie­pen over mijn wan­gen. Mijn le­raar vroeg: ben je nou zo blij om me te zien of wil je de uit­slag echt niet we­ten? Toen ver­tel­de hij dat ik ge­slaagd ben.”

Eind goed al goed, voor An­ne, die vol­gend jaar de Ho­tel­school gaat doen in Heer­hugo­waard. Of ze het goe­de nieuws nog gaat vie­ren? „Nou, ik ga uit eten met mijn ou­ders maar ik ga niet heel erg fees­ten. Mor­gen moet ik na­me­lijk wer­ken want ik spaar voor een scoo­ter.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.