De mug­gen ko­men en ze zijn met veel

WARM WEER EN VEEL NEERSLAG? HOU DAN RE­KE­NING MET ‘GEZZZZOEM’

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - KYRIE STUIJ nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

We kun­nen de­ze zo­mer meer mug­gen ver­wach­ten dan nor­maal. Dat voor­spel­len on­der­zoe­kers ach­ter mug­gen­ra­dar.nl. Dat komt door het uit­zon­der­lijk war­me weer en de hoe­veel­heid neerslag af­ge­lo­pen maan­den.

Door de­ze weers­om­stan­dig­he­den is het mug­gen­sei­zoen eer­der be­gon­nen. Zo ver­schijnt de eer­ste ge­ne­ra­tie mug­gen nor­maal ge­spro­ken eind ju­ni, ter­wijl we een de­zer da­gen de twee­de ge­ne­ra­tie al kun­nen ver­wach­ten.

Mug­gen­ra­dar.nl pro­beert niet al­leen via het weer de kans op mug­gen te voor­spe­len, de web­si­te roept ook hulp in van­uit het pu­bliek. Zo kun­nen men­sen mel­ding ma­ken van de in­sec­ten. En juist het aan­tal mel­din­gen van men­sen die aan­ge­ven ‘meer dan ge­mid­deld last te heb­ben van mug­gen’ is ge­ste­gen.

Moe­ten we re­ke­ning hou­den met een mug­gen­plaag? „Nou, la­ten we ho­pen op droog­te. Dan dro­gen de broed­plaat­sen van mug­gen op”, zegt Ar­nold van Vliet, ver­bon­den aan Wa­ge­nin­gen Uni­ver­si­ty & Re­search en be­trok­ken bij mug­gen­ra­dar.nl. „Wat dat be­treft is de over­last af­han­ke­lijk van het weer. Maar feit is dat we be­hoor­lijk vroeg op sche­ma lig­gen en dat zorgt voor kans op een ex­tra ge­ne­ra­tie mug­gen.”

Wie wil hel­pen de mug­gen­plaag te voor­ko­men doet er goed aan om re­gel­ma­tig wa­ter in de tuin te le­gen. On­der­zoe­kers heb­ben ont­dekt dat veel mug­gen­over­last ont­staat door bij­voor­beeld wa­ter in em­mers, dak­go­ten en wa­ter­bak­jes. Daar leg­gen de mug­gen ei­tjes in.

„We kun­nen niet voor­ko­men dat we last er­va­ren van mug­gen. We gaan ze zelfs in de toe­komst al­leen nog maar meer zien. Maar met dit soort in­for­ma­tie kun­nen we mug­gen­over­last wel op lo­kaal ni­veau aan­pak­ken”, al­dus Van Vliet.

COLOURBOX.COM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.