‘Ik ken geen kind dat niet wil bui­ten­spe­len’

HOE TREK JE EEN KIND WEG ACH­TER HET BEELDSCHERM? PE­DA­GOOG JAC­QUE­LI­NE SCHOT GAF ANT­WOORD OP NA­TI­O­NA­LE BUI­TEN­SPEEL­DAG

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - MEREL DRIESSEN nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Voor veel kin­de­ren in Nederland was het woens­dag de dag om ach­ter de iPad van­daan te krui­pen en bui­ten te gaan spe­len. Het was na­me­lijk Na­ti­o­na­le Bui­ten­speel­dag. Maar hoe zorg je er­voor dat jouw kind niet al­leen op de­ze dag in de boom klimt en mor­gen weer naar de iPad grijpt?

Dat bui­ten­spe­len goed is voor de ge­zond­heid van kin­de­ren, zal je vast en ze­ker niet ver­ba­zen. Maar bui­ten­spe­len zorgt er ook voor dat kin­de­ren een ei­gen plek heb­ben, ver­telt pe­da­goog Jac­que­li­ne Schot. „Bui­ten­spe­len is bij uit­stek de plek waar, als het goed is, ou­ders niet steeds in je nek hij­gen.” Daar­naast le­ren kin­de­ren er so­ci­a­le vaar­dig­he­den, door­dat ze in con­tact ko­men met an­de­re kin­de­ren. En ze le­ren bui­ten hun ei­gen gren­zen ken­nen. „Een kind klimt bij­voor­beeld in een boom en schat in hoe hoog hij of zij durft.”

Maar door on­der meer iPads en smartpho­nes blij­ven kin­de­ren steeds mak­ke­lij­ker bin­nen. Beeld­scherm­ge­bruik, noemt Schot het: „Je kan het niet meer weg­den­ken en dat moet je ook niet wil­len. Maar wat er vaak aan ont­breekt in het op­voe­den hier­in, is dat er van af be­gin af aan heel dui­de­lij­ke re­gels wor­den af­ge­spro­ken.” Ze vindt dat ou­ders het­zelf­de moe­ten om­gaan met het beeld­scherm­ge­bruik van kin­de­ren als de bed­tijd van kin­de­ren. „Din­gen als bed­tijd en dank je wel zeg­gen

zijn nor­men en waar­den die de mees­te ou­ders hun kin­de­ren mee­ge­ven, maar over beeld­scherm­ge­bruik zie ik dat dat niet aan de or­de is.”

En Schot snapt het ook wel, om­dat het beeld­scherm­ge­bruik vol­gens haar ont­zet­tend mak­ke­lijk is. „Ik zie bij jon­ge kin­de­ren dat als ze gaan hui­len, hun ou­ders een te­le­foon bij ze in de hand du­wen. Dat mag een keer, maar niet al­tijd.” Vol­gens Schot cre­ëert een ou­der zo het idee bij het kind dat het al­tijd op de iPad of te­le­foon mag als het ver­ve­lend doet. Bo­ven­dien moe­ten ou­ders ook het goe­de voor­beeld ge­ven door zelf niet al­tijd met hun te­le­foon be­zig te zijn of er al­tijd met een half oog op te kij­ken.

Hoe krijg je een kind dan naar bui­ten? Sti­mu­leer ze, legt Schot uit. „Als je je kind de kans biedt om de he­le dag op de bank te lig­gen met de iPad, dan gaan ze niet naar bui­ten. Maak het dus voor­al leuk voor ze om naar bui­ten te gaan. Ik heb nog nooit een kind mee­ge­maakt dat niet graag naar bui­ten wil.” En daar heb je geen gi­gagro­te tuin voor no­dig, meent ze. Een bak­je wa­ter of hoop­je zand op het bal­kon is al ge­noeg voor veel kin­de­ren. „En ga lek­ker met ze wan­de­len, lo­pen of fiet­sen.”

Toch gaat het bui­ten­spe­len zelf ook niet al­tijd zo­als het zou moe­ten voor een kind. Vei­lig­heidNL be­gon vo­rig jaar de cam­pag­ne Ri­si­co­vol Spe­len, om­dat kin­de­ren steeds min­der ruim­te heb­ben om te le­ren om­gaan met ri­si­co’s door de be­scher­men­de hou­ding van de maat­schap­pij. Ook Schot ziet dat en dan voor­na­me­lijk bij ba­sis­school­kin­de­ren: „Vaak zit­ten ze op de ach­ter­bank in de au­to of voor­in in de bak­fiets. Ze hoe­ven zelf niet te fiet­sen, ter­wijl dat hart­stik­ke goed is.”

Schot wil ou­ders niet ad­vi­se­ren om hun kin­de­ren al­les maar te la­ten doen. „Maar je moet ze ook kun­nen la­ten ex­pe­ri­men­te­ren. Een klein stuk­je uit de boom val­len is he­le­maal niet erg. En ga bij­voor­beeld sa­men met ze een vuur­tje sto­ken. Dat vin­den ze span­nend en har­stik­ke leuk.” Ze vindt dat kin­de­ren steeds meer moe­ten le­ren en pres­te­ren in de­ze maat­schap­pij, maar geen vaar­dig­he­den le­ren ter­wijl je die wel no­dig hebt in het le­ven. „Je voedt ze op om ze zelf­stan­dig te ma­ken en dat leer je ze niet door ze al­les uit han­den te ne­men.”

‘Een klein stuk­je uit de boom val­len is he­le­maal niet erg.’

Pe­da­goog Jac­que­li­ne Schot

OLAF KRAAK | ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.