Lie­ke Mar­tens snakt na een lang voet­bal­jaar naar va­kan­tie. „Ei­gen­lijk duur­de mijn sei­zoen an­der­half jaar.”

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

re­la­tie, werk­te aan een boek en ga zo maar door.

Het verg­de men­taal en fy­siek veel van de 25-ja­ri­ge aan­val­ler. Maar op het veld had ze ner­gens last van, zo leek het. Zelfs in de al­ler­laat­ste wed­strijd van het lan­ge sei­zoen liet ze zien waar­om ze we­reld­ster ge­noemd mag wor­den. In de slot­se­con­den van het WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el te­gen Slo­wa­kije schoot ze Nederland op prach­ti­ge wij­ze naar de over­win­ning. Het was een ac­tie die je in het vrouwenvoetbal zel­den ziet.

Twee maan­den ge­le­den hing de vlag er min­der roos­kleu­rig bij. Mar­tens voel­de dat ze li­cha­me­lijk de tol be­taal­de voor een veel te lang voet­bal­jaar. „Ei­gen­lijk duur­de mijn sei­zoen an­der­half jaar”, zegt ze. „Voor­dat het EK be­gon heb ik geen rust ge­had, om­dat ik recht­streeks uit de Zweed­se com­pe­ti­tie kwam. Na het EK heb ik ook geen rust ge­had en tij­dens de kerst­va­kan­tie was er ook nau­we­lijks spra­ke van rust. Ik ging maar door. Ge­luk­kig heb ik al­les kun­nen spe­len, ben al­tijd fit ge­ble­ven. Maar op een ge­ge­ven mo­ment had ik door dat mijn li­chaam toe was aan rust. Ik ben toen heel erg be­zig ge­weest met goed eten, op tijd naar bed gaan en meer her­stel­mo­ment­jes pak­ken. Er kwa­men ten­slot­te nog heel veel be­lang­rij­ke wed­strij­den aan. Zo­wel met FC Bar­cel­o­na als met Oran­je. Soms merk­te ik dat dat hielp, maar soms ook niet en bleef ik moe. Maar ik denk wel dat het mij de kracht heeft ge­ge­ven om die bal er te­gen Slo­wa­kije nog even in te schie­ten.”

Het was een pas­send slot van een droom­jaar. Toch blijft Mar­tens kri­tisch. Niet al­leen op haar ei­gen spel, maar ook op de re­sul­ta­ten van haar ploe­gen. „Ik baal nog steeds dat we ge­lijk heb­ben ge­speeld te­gen Ier­land in de kwa­li­fi­ca­tie­reeks voor het WK. En het is heel jam­mer dat we met Bar­cel­o­na geen kam­pi­oen zijn ge­wor­den. Het scheel­de maar een punt­je. Ge­luk­kig heb­ben we wel de be­ker ge­won­nen, dat le­ver­de ook een heel mooi feest­je op. Vol­gend jaar gaan we weer vol voor de ti­tel.”

Eerst op va­kan­tie. Even de brood­no­di­ge rust pak­ken. Eerst in Grie­ken­land, daar­na in Span­je. „Ik ga echt he-le­maal niets doen, be­hal­ve re­laxen in de zon. Van Bar­cel­o­na krijg ik een trai­nings­sche­ma om fit te blij­ven in de zo­mer, maar ik heb nog niets ont­van­gen. Van mij mo­gen ze daar nog wel even mee wach­ten...”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.