KUIPERS MOR­GEN VOOR HET EERST IN AC­TIE

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - JOHAN VAN BO­VEN j.van.bo­ven@tmg.nl

Scheid­rech­ter Bjorn Kuipers heeft zijn eer­ste aan­stel­ling op het WK voet­bal in Rus­land bin­nen. De Ne­der­land­se top­ar­bi­ter fluit vrij­dag in Je­ka­te­ri­nen­burg de groeps­wed­strijd tus­sen Egyp­te en Urugu­ay. Het sta­di­on in de­ze stad, nor­ma­li­ter de thuis­ha­ven van FK Oeral, biedt plaats aan 27.000 toe­schou­wers. Het du­el be­gint om 14.00 uur Ne­der­land­se tijd. De scheids­rech­ter uit Ol­den­zaal be­gint met zijn vas­te as­sis­ten­ten Er­win Zeinstra en Sander van Roe­kel aan zijn twee­de WK. Het trio kwam ook in ac­tie op het WK in 2014 Bra­zi­lië. Lie­ke Mar­tens draait haar hoofd een beet­je weg en be­gint te la­chen als we vra­gen of ze blij is dat het sei­zoen ein­de­lijk voor­bij is. „Om heel eer­lijk te zijn: ja! Het is een heel mooi jaar ge­weest, waar ik heel erg van heb ge­no­ten. Maar het was ook zwaar. Ik ben nu echt toe aan va­kan­tie.”

Ge­voels­ma­tig lijkt het al veel lan­ger ge­le­den dat de links­bui­ten het Ne­der­lands elf­tal naar de Eu­ro­pe­se ti­tel leid­de, maar een jaar ge­le­den was het toer­nooi in ei­gen land nog niet eens be­gon­nen. Daar­na kwam haar le­ven in een stroom­ver­snel­ling. Zo­wel op voet­bal­ge­bied als pri­vé ver­an­der­de er in een kor­te pe­ri­o­de enorm veel. Ze ver­huis­de naar Bar­cel­o­na, ging bij haar nieu­we club heel goed geld ver­die­nen, werd uit­ge­roe­pen tot bes­te speel­ster ter we­reld, ver­brak haar

‘Op een ge­ge­ven mo­ment had mijn li­chaam be­hoef­te aan rust’

Lie­ke Mar­tens

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.