De tak­ken en bo­men groei­en door de ge­bou­wen heen

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Meer dan 2500 foto’s maak­te Mo­reno Mo­le­naar van Prip­jat, ter­wijl hij nog niet eens een jaar aan het fo­to­gra­fe­ren is. „Ik sta er­van ver­steld dat het zo snel is ge­gaan.” Het fo­to­gra­fe­ren be­gon als hob­by, maar ging al snel over in Ur­ban Ex­plo­ring. Daar­bij is het de be­doe­ling ver­la­ten plaat­sen op te zoe­ken en de­ze te fo­to­gra­fe­ren of do­cu­men­te­ren. „Toen ben ik er wel echt ver­liefd op ge­wor­den, op fo­to­gra­fie.”

„Mijn moe­der vond het maar raar, maar ik ben heel blij dat ik de­ze reis heb ge­maakt”, zegt Mo­le­naar. „Voor­al om­dat de stad ei­gen­lijk ie­der mo­ment plat kan gaan.” De ge­bou­wen stor­ten na­me­lijk lang­zaam in el­kaar.

In zijn hoofd ziet hij nog steeds de stad voor zich: „Stel je Rot­ter­dam eens voor, met al­le flat­ge­bou­wen en het ver­keer. Maar dan groei­en de tak­ken en bo­men door de ge­bou­wen heen en is het stil. Een gro­te stad die he­le­maal leeg is.” Hij stond op de 16e ver­die­ping van een hoog ge­bouw en aan­schouw­de van­af daar de stad. „Het leek eer­der op een bos met hier en daar een huis.”

Al­leen de spul­len blij­ven ach­ter. „TV’s vind je niet, de he­le stad is ge­plun­derd”, ver­telt Mo­le­naar. „Maar je ziet wel de per­soon­lij­ke din­gen. Speel­goed, voer­tui­gen of huis­werk dat op bank­jes in lo­ka­len ligt bij­voor­beeld.”

Mo­le­naar werd door een gids ge­bracht naar een stuk bos. „Hij zei dat het voet­bal­sta­di­on daar had ge­staan en we op dat mo­ment op de gras­mat ston­den. Dat is toch niet te be­vat­ten?” Toch vindt hij het mooi dat er zo­veel be­groei­ing te zien is: „Het is een stuk­je nieuw le­ven in een do­de stad.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.