FO­CUS ON FACES

Rens­ke Men­nen is trend­wat­cher en schrijft voor Me­tro over fas­hi­on en li­fe­sty­le. ‘De­ze trend is in your fa­ce.’

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Het wa­ren La­dy Ga­ga en Bel­la Ha­did die als eer­ste zijn ge­spot met hun mas­kersel­fies, en in­mid­dels is dit huid­ver­zor­gings­pro­duct #in­sta­fa­mous. Het is niet zo­maar een plat so­ci­al-me­dia din­ge­tje, maar is on­der­deel van de trend ‘fo­cus on faces’. Kijk bij­voor­beeld naar de shoot van de FW18 col­lec­tie van fas­hi­on de­sig­ner Sander Bos. De mo­del­len die de­ze col­lec­tie pre­sen­te­ren dra­gen ook ge­zichts­mas­kers. Bos: „Kunst en het le­ven is al­tijd een imi­ta­tie van el­kaar. De­ze col­lec­tie is puur op ge­voel ont­wor­pen.”

Pre­cies zo­als de­sig­ner Sander Bos het om­schrijft is dit ge­zichts­mas­ker een imi­ta­tie van wat ons be­zig­houdt in het le­ven. Hij ont­werpt het op ge­voel, en de ont­wik­ke­lin­gen in de maat­schap­pij be­ves­ti­gen dit. De fo­cus op de ge­zond­heid van het ge­zicht is er daar een van. Heb je bij­voor­beeld al ge­hoord van Fa­ceGym? Het is pre­cies wat je denkt dat het is: een work out voor je ge­zichts­spie­ren. Een trai­ning duurt zo’n 30 tot 45 mi­nu­ten, en be­staat uit een warm-up, een rou­ti­ne en ein­digt met een cool-down. De Brit­se oprich­ter In­ge The­ron zag botox en fil­lers de norm wor­den, maar wil­de juist iets cre­ë­ren dat weer te­rug­gaat naar de ba­sis. Het is niet voor niks dat zo’n 50 pro­cent van de le­den in Lon­den juist ge­ïn­te­res­seerd is in een na­tuur­lijk al­ter­na­tief voor een fa­ce­lift.

Aan de an­de­re kant is het plat­form Re­alSelf mo­men­teel boo­m­ing. Dit keer ge­heel té­gen de ver­wach­ting in, is dit de tripad­vi­sor voor plas­ti­sche chi­rur­gie. Niet echt re­al dus, als je het mij vraagt. Maar ja, ik ben ook meer een ge­val­le­tje ‘wat is er mis met na­tu­ral beau­ty?’ Te­rug­ko­mend op het plat­form is het wel be­doeld om eer­lij­ke be­oor­de­lin­gen te ver­za­me­len. Voor­dat je naar een chi­rurg gaat voor een neus­ope­ra­tie of fil­lers kun je dus even chec­ken hoe de er­va­ring is ge­weest van an­de­ren.

Maar als we de ‘beau­ty’ even los­la­ten en toch door­gaan op het on­der­werp ‘ge­zicht’, ko­men we uit bij de func­ti­o­ne­le kant. Het klinkt in eer­ste in­stan­tie mis­schien wat muf, maar ge­zichts­her­ken­ning wordt boo­m­ing bu­si­ness. In Chi­na heb je bij­voor­beeld al het ‘Smi­le to Pay’ con­cept in de KFC. Ge­woon even la­chen naar het vo­gel­tje, je ge­zicht 3D la­ten scan­nen en na het in­vul­len van je te­le­foon­num­mer be­ves­tig je je be­stel­ling en be­ta­ling.

Wat voor ty­pe je ook bent, of je nou voor botox gaat of toch meer hebt met het trai­nen van je ge­zichts­spie­ren, de­ze trend is in your fa­ce. En die­zelf­de fa­ce zal al­leen nog maar be­lang­rij­ker wor­den. Watch my words.

‘Heb je bij­voor­beeld al ge­hoord van Fa­ceGym? Het is pre­cies wat je denkt dat het is: een work out voor je ge­zichts­spie­ren.’

Rens­ke Men­nen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.