Flikt hij het?

Zon­der het Ne­der­lands elf­tal be­gint in Rus­land van­daag het WK. Welk land heeft de mees­te kans op de eind­ze­ge? Tien voet­bal­pro­mi­nen­ten wa­gen zich aan een voor­spel­ling.

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - JOHAN VAN BO­VEN

Zon­der Oran­je gaat van­daag het WK voet­bal in Rus­land van start. Daar­om heb­ben we voor één keer het Me­tro-lo­go van on­ze Rus­si­sche col­le­ga’s ge­leend. Dé vraag is na­tuur­lijk: wie wordt we­reld­kam­pi­oen? De gun­fac­tor ligt dui­de­lijk bij de Ar­gen­tijn­se to­ve­naar Li­o­nel Mes­si.

1 LOUIS VAN GAAL Ex-bonds­coach

Ik denk Bra­zi­lië. Als ik de na­men van hun spe­lers be­kijk, zegt mijn ge­voel dat zij we­reld­kam­pi­oen wor­den. Zo niet, dan wordt het Duits­land. De rest van de lan­den lig­gen mij­len­ver ach­ter op de­ze twee lan­den.

2 RUUD GULLIT Eu­ro­pees kam­pi­oen met Oran­je in 1988

Ik vind Frank­rijk een heel leu­ke en goe­de ploeg. Ze spe­len fri­vool. Ze heb­ben de be­schik­king over heel veel spe­lers voor wie je naar het sta­di­on gaat. Ze kun­nen mis­schien zelfs wel twee vol­waar­di­ge elf­tal­len op­stel­len. On­ge­loof­lijk veel kwa­li­teit en leuk om naar te kij­ken. Ik hoop dat zij het wor­den.

3 GUUS HIDDINK Ex-bonds­coach

Ik ga als ana­list na­mens Fox Sports USA het he­le WK vol­gen, voor­na­me­lijk van­uit Mos­kou. De ene keer langs het veld ,de an­de­re keer van­uit de stu­dio. Ik­ve rheug me enorm op het toer­nooi. Ik­ho op dat Ar­gen­ti­nië heel ver gaat ko­men. Het zou mooi zijn als Li­o­nel Mes­si we­reld­kam­pi­oen wordt met zijn land. Hij heeft het voet­bal zo on­ge­loof­lijk veel ge­bracht. Ik wil dat hij de fi­na­le haalt en ui­t­ein­de­lijk die gou­den be­ker om­hoog­tilt.

4 ANOUK HOOGENDIJK Ex-in­ter­na­ti­o­nal

Ik denk dat Frank­rijk gaat win­nen, om­dat zij het meest all­round zijn: fy­siek sterk, snel­heid voor­in, tech­nisch, hoog tem­po, doel­ge­richt. Ik hoop echt dat zij ver ko­men, om­dat ik het aan­trek­ke­lijk vind om naar hun spel te kij­ken. Mooi én ef­fec­tief.

5 JASPER CILLESSEN Doel­man Ne­der­lands elf­tal

Ik hoop in ie­der ge­val niet dat Span­je we­reld­kam­pi­oen wordt. Rond het af­scheid van mijn ploeg­ge­noot An­drés Inie­sta heb ik wel veer­tig of vijf­tig keer dat doel­punt van hem in de WK-fi­na­le van 2010 te­gen Nederland voor­bij zien ko­men. Op een ge­ge­ven mo­ment was ik daar wel een beet­je klaar mee. Dus ik hoop niet dat die gas­ten wéér thuis­ko­men met die be­ker. Maar Span­je be­hoort na­tuur­lijk tot de fa­vo­rie­ten. Net als de Duit­sers. Op de Con­fe­de­ra­ti­ons Cup ston­den ze er ook weer ge­woon, ter­wijl ze een B-ploeg had­den af­ge­vaar­digd. Ver­der heeft Frank­rijk een goed team, net als Bra­zi­lië. En als Li­o­nel Mes­si het op zijn heu­pen krijgt, kan Ar­gen­ti­nië een heel eind ko­men. Ik heb dus niet echt een uit­ge­spro­ken fa­vo­riet. Of ik de wed­strij­den ga kij­ken? Tij­dens de pou­le­fa­se ga ik er nog niet voor zit­ten, maar als er daar­na mooie wed­strij­den ko­men pak ik een pot­je mee.

6 AR­NOLD BRUGGINK Ex-in­ter­na­ti­o­nal

Ney­mar is heel lang ge­bles­seerd ge­weest, dus die heeft nu zo on­ge­loof­lijk veel zin in dit WK. Ik denk dat hij de held van het toer­nooi wordt. Hij heeft de bat­te­rij vol­le­dig op­ge­la­den en gaat schit­te­ren. Mis­schien heeft hij eerst even no­dig om er­in te ko­men, maar dan groeit hij door tot de gro­te smaak­ma­ker van het WK. Ook op de an­de­re po­si­ties heeft Bra­zi­lië veel kwa­li­teit, dus zij zijn voor mij de gro­te fa­vo­riet.

7 SHANICE VAN DE SAN­DEN Rechts­bui­ten Oran­je Leeu­win­nen

Span­je wordt in de pou­le met Por­tu­gal, Ma­rok­ko en Iran eer­ste. Daar­na klop­pen ze Egyp­te, Ar­gen­ti­nië en Duits­land om ui­t­ein­de­lijk in een ge­wel­di­ge fi­na­le Bra­zi­lië te ver­slaan. Ik gun het Span­je enorm, want ze heb­ben ge­wel­di­ge spe­lers.

8 KENNETH PEREZ Ana­list

Het zul­len weer de tra­di­ti­o­ne­le lan­den zijn die om de eind­ze­ge gaan strij­den.

Duits­land, Span­je en heel mis­schien Bra­zi­lië. Maar ik hoop écht dat Ar­gen­ti­nië het wordt. Li­o­nel Mes­si heeft ons voet­bal­lief­heb­bers zo on­ge­loof­lijk veel ge­ge­ven .Di t is waar­schijn­lijk zijn laat­ste kans om een gooi te doen naar het we­reld­kam­pi­oen­schap. Over vier jaar is hij ten­slot­te 34 jaar. Maar Span­je en Ar­gen­ti­nië speel­den laatst te­gen el­kaar en toen won­nen de Span­jaar­den met maar liefst 6-1. Het leek wel een of an­der show­wed­strijd van Span­je. Duits­land ver­loor in de voor­be­rei­ding op het WK met 2-1 van Oos­ten­rijk en dat is juist heel goed voor Duits­land. Dan staan ze ge­lijk weer op scherp en gaan ze tij­dens het WK als de brand­weer. En dan heb­ben we na­tuur­lijk Frank­rijk nog. Als je ziet wat voor spe­lers zij thuis heb­ben ge­la­ten, dat is ei­gen­lijk niet nor­maal. Ze heb­ben on­ge­loof­lijk veel kwa­li­teit in huis mo­men­teel. Ik ver­heug me op het WK, ook om­dat ik heel erg be­nieuwd ben naar de vi­deo­scheids­rech­ter die er voor het eerst bij is. Nor­maal ge­spro­ken speelt de fac­tor ge­luk een be­lang­rij­ke rol, maar dat wordt nu als het goed is een stuk min­der. Om­dat er van elk con­ti­nent een scheids­rech­ter aan­we­zig moet zijn, zijn er heel veel slech­te ar­bi­ters. Dat is nu een­maal zo. Als het goed is her­stelt de vi­deo­ref het als zij in de fout gaan. Ik ben heel erg be­nieuwd wat ons dat gaat bren­gen.

9 RONALD DE BOER Ex-in­ter­na­ti­o­nal

Bra­zi­lië gaat ho­ge ogen gooi­en. Op el­ke po­si­tie heb­ben zij su­per­veel kwa­li­teit. Ze­ker als Ney­mar fit en in vorm is, geef ik Bra­zi­li ëde mees­te kans. Daar­na komt Span­je en als out­si­der zet ik Frank­rijk op mijn lijst­je. Li­o­nel Mes­si zal er al­les aan doen om we­reld­kam­pi­oen te wor­den met Ar­gen­ti­nië, want dan is hij écht de al­ler­groot­ste. Mis­schien is hij dat al, maar met een ge­won­nen WK na­tuur­lijk he­le­maal. Maar voor mij is Ar­gen­ti­nië niet meer dan een out­si­der. Ik hoop ver­der dat Bel­gië het goed gaat doen, want met al hun ta­len­ten moe­ten zij nu echt een keer gaan oog­sten. Met de­ze ploeg moe­ten ze mi­ni­maal de hal­ve fi­na­le kun­nen ha­len. Als dat niet ge­beurt, heb­ben ze ge­faald.

10 RONALD WATERREUS Ex-in­ter­na­ti­o­nal

Ar­gen­ti­nië! Mes­si gaat zijn loop­baan ver­vol­ma­ken. Hij is na­tuur­lijk al een weer­ga­lo­ze spe­ler en als het hem niet lukt, is het geen ma­nier van fa­len. Maar het is bij­na on­denk­baar dat een spe­ler met zul­ke uit­zon­der­lij­ke kwa­li­tei­ten nooit iets met zijn lan dwi nt. Dus zou je bij­na zeg­gen: dat ga ate en keer ge­beu­ren. En het is niet zo dat hij de eni­ge goe­de spe­ler is bij Ar­gen­ti­nië. Het is be­paald geen bag­ge­relf­tal. Ar­gen­ti­nië we­reld­kam­pi­oen; ik zou het ge­wel­dig vin­den.

GETTY IMAGES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.