Wat je nog niet wist over de mug

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

• De mug is het do­de­lijk­ste dier op aar­de. Zo klein en toch zo ge­vaar­lijk. De mug is zo do­de­lijk van­we­ge de ver­sprei­ding van ziek­tes. Wie ge­sto­ken wordt door een mug kan be­smet ra­ken met bij­voor­beeld ma­la­ria, het zi­ka­vi­rus of knok­kel­koorts. De kans op de­ze ziek­tes is in Nederland ech­ter klein.

• Mug­gen ste­ken niet, maar bij­ten. Ge­prikt of ge­sto­ken wor­den door een mug is een ge­brui­ke­lij­ke uit­spraak. Toch is het niet cor­rect. Mug­gen bij­ten juist. Via het mond­or­gaan zui­gen ze het bloed naar bin­nen.

• Al­leen vrouw­tjes bij­ten. Een mug in je slaap­ka­mer? Dat be­te­kent nog niet dat die je gaat bij­ten. Al­leen de vrouw­tjes doen dat na­me­lijk. Die heb­ben de ex­tra ei­wit­ten uit bloed no­dig voor het leg­gen van ei­tjes.

• Mug­gen ko­men af op je adem. Zweet, hit­te en men­se­lij­ke adem. De in­gre­di­ën­ten van een droom­cock­tail voor de mug. Zelfs op der­tig me­ter af­stand kan het dier men­se­lij­ke adem de­tec­te­ren. De CO2­stro­men in de lucht lei­den de beest­jes naar de bron: wij.

• De mug heeft nut. Hoe ver­ve­lend ze ook zijn, de mug kent wel de­ge­lijk een nut. Zo legt de mug lar­ven in het wa­ter die veel wor­den ge­ge­ten door vis­sen en an­de­re wa­ter­die­ren. Ook vo­gels, kik­kers en vleer­mui­zen peu­ze­len de beest­jes op.

• Mug of neef? Wie in Fries­land iets wil zeg­gen over de mug kan wel­licht ver­ward ach­ter­blij­ven. Wat in de Ne­der­land­se taal be­doeld wordt met een mug, is in het Fries na­me­lijk een ‘neef’. En een mug in het Fries, is een vlieg in het Ne­der­lands.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.