Van V&D-ver­ko­per naar schoon­ma­ker bij de NS

DE NS VIERT VAN­DAAG ‘DE DAG VAN DE SCHOON­MA­KER’. HELP JE ZE OOK EEN HANDJE MEE?

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - KYRIE STUIJ nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

„Goe­de­mor­gen, ik kom even de prul­len­bak­ken le­gen.” De

57-ja­ri­ge Ro­bert Ho­vingh uit Hil­ver­sum komt het je el­ke och­tend met een glim­lach ver­tel­len. De voor­ma­lig ver­ko­per van V&D had nooit ge­dacht dat hij na bij­na veer­tig jaar zijn car­ri­è­re zou voort­zet­ten als schoon­ma­ker bij de NS. „Als ik er nu op te­rug­kijk denk ik: had ik het tien jaar ge­le­den maar ge­daan.”

Zijn op­mer­ke­lij­ke car­ri­è­res­witch komt voort uit het fail­lis­se­ment van het be­ken­de Ne­der­land­se wa­ren­huis, eind

2015. Zoe­kend naar een an­de­re baan stuit­te hij op een va­ca­tu­re: ‘Trein­ste­ward ge­zocht’.

Een soort schoon­ma­ker 2.0. die de NS tij­dens de rit­ten kan in­zet­ten. Niet al­leen om tij­dig de prul­len­bak­ken te le­gen, maar juist ook om rei­zi­gers te ver­wel­ko­men en bij­voor­beeld te hel­pen met het naar bin­nen til­len van een kin­der­wa­gen of fiets. Ho­vingh: „Ik wil­de wel wat an­ders pro­be­ren. Ser­vi­ce­ge­richt was ik al door mijn tijd bij V&D en schoon­ma­ken heb ik nooit erg ge­von­den.”

En zo kwam het dat Ho­vingh na 37 jaar het be­ken­de ter­rein van rol­kof­fers, klas­sie­ke hoe­den, de­ge­lijk on­der­goed en de ‘school­cam­pus’ in­ruil­de voor een car­ri­è­re op het spoor. Uit­ge­rust met een bui­del van schoon­maak­doek­jes en af­val­zak­ken staat hij el­ke och­tend klaar om de cou­pes spic en span te ma­ken.

Zijn werk­tijd ligt meest­al tus­sen half ne­gen ’s och­tends en half zes ’s avonds, waar­in hij ruim tien trei­nen - ‘van on­der naar boven en van voor naar ach­ter’ - in de rand­stad schoon­houdt.

Dienst­ver­le­ning en schoon­ma­ken blijkt voor hem een gou­den com­bi­na­tie. „Het is de af­wis­se­ling die het leuk maakt. In de win­kel stond ik al­tijd op de­zelf­de plek en was het wach­ten op de klan­ten. Hier ben ik op pad, ik loop langs rei­zi­gers, heb ge­zel­li­ge ge­sprek­ken. En op de per­rons pak je ook nog wat bui­ten­lucht mee.”

Ho­vingh komt on­der­weg van al­les te­gen. Bij­zon­de­re men­sen voor­al. Zo­als die keer toen hij aan een groep­je jon­ge­ren vroeg of hij de bier­blik­jes El­ke week in Me­tro: een klein ge­dicht­je van Mar­louk Bas­ten, die op haar In­st­agram­ac­count @vers­jes­van­mar kop­pen uit Me­tro om­vormt tot klei­ne na­denk­mo­men­ten. mocht op­rui­men en hem ge­vraagd werd of hij er niet lie­ver een­tje mee wil­de drin­ken. „Ik vroeg ook een keer aan een me­vrouw of ik haar ta­fel­tje mocht af­ne­men. ‘Nee’, zei ze toen stel­lig. ‘Dat hoor jij niet te doen’. Voor ik het wist had ze het doek­je uit mijn han­den ge­pakt en be­gon ze zelf - heel gron­dig - haar ta­fel­tje schoon te ma­ken.”

Gro­te kans dat Ho­vingh van­daag meer mooie mo­men­ten mee­maakt. Tij­dens de Dag van de Schoon­ma­ker wordt er stil­ge­staan bij het ver­schil dat de­ze be­roeps­groep maakt. Zo heeft de NS een be­richt uit­ge­daan naar hun per­so­neel om waar­de­ring voor de schoon­ma­kers uit te spre­ken. Ro­bert Ho­vingh, uit­ge­rust met schoon­maak­bui­del.

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.