Ka­bi­net: 750 wijk­agen­ten er­bij voor meer vei­lig­heid

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Om de vei­lig­heid te ver­gro­ten ko­men er ruim 750 wijk­agen­ten bij. Dat blijkt uit een con­cept­brief van mi­nis­ter Grap­per­haus, die in han­den is van de po­li­tie­ke re­dac­tie van RTL Nieuws. Ver­der ko­men er ex­tra re­cher­cheurs en ex­tra agen­ten voor de be­strij­ding van cy­ber­cri­me. Vrij­dag be­sluit de mi­nis­ter­raad over de in to­taal 1100 ex­tra agen­ten die er de ko­men­de ja­ren bij ko­men.

De po­li­tie vraagt al ja­ren om ex­tra geld voor meer agen­ten. Daar­om is in het re­geer­ak­koord af­ge­spro­ken dat er in to­taal 291 mil­joen ex­tra be­schik­baar komt. Mi­nis­ter Ferd Grap­per­haus heeft daar­voor nu een plan klaar. Be­hal­ve de ex­tra wijk­agen­ten ko­men er 171 agen­ten voor ex­tra be­strij­ding van cy­ber­cri­me, en 171 dien­ders die in­ge­zet gaan wor­den voor op­spo­ring van zwa­re ge­or­ga­ni­seer­de cri­mi­na­li­teit. Ook gaat de mi­nis­ter nog 64 mil­joen eu­ro in­ves­te­ren in de ge­brek­ki­ge ICT bij de po­li­tie

De Ne­der­land­se Po­li­tie­bond is niet te­vre­den. Vol­gens Jan Struijs van de Bond zijn er snel én veel ex­tra agen­ten no­dig. „We heb­ben 5000 ex­tra wijk­agen­ten no­dig.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.