100

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

pro­cent vol­ko­ren, daar be­staat het Ne­der­land­se vol­ko­ren­brood ook écht uit. Daar wordt door de NVWA streng op toe­ge­zien. Voor bij­voor­beeld crac­kers en pas­ta geldt de­ze re­gel niet. op te stel­len voor ter­men als ‘tra­di­ti­o­neel’, ‘am­bach­te­lijk’ en ‘na­tuur­lijk’.

Vol­gens het Ne­der­lands Bak­ke­rij Cen­trum is er in Ne­der­land al spe­ci­fie­ke re­gel­ge­ving voor vol­ko­ren­brood. „Brood mag al­leen zo he­ten als het ge­maakt is van de héle graan­kor­rel”, be­na­drukt een woord­voer­der. „Daar wordt door de Ne­der­land­se Voed­sel en Wa­ren­au­to­ri­teit (NVWA) op toe­ge­zien dus de con­su­ment kan er op ver­trou­wen dat een vol­ko­ren­brood voor 100 pro­cent vol­ko­ren is. Voor an­de­re pro­duc­ten, zo­als crac­kers of pas­ta, geldt de­ze re­gel in Ne­der­land niet.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.