Je ei kwijt

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Toon mij uw meest ge­bruik­te emo­ji’s, en ik ver­tel u wie u bent.

Zo gaat het ge­zeg­de on­ge­veer. Althans, zo gaat mijn ge­zeg­de.

Niets zo in­tiems - en con­fron­te­rend- als die eer­ste rij­tjes emo­ji’s in What­sApp. Ik open mijn te­le­foon­scherm en zie een ca­me­ra, te­le­vi­sie, sta­pel­tje boe­ken en een krant. Dui­de­lijk werk­ge­re­la­teerd. Daar­na ko­men de hart­oog­jes, het vlam­me­tje en iets waar­van ik denk dat het een zwoel­kij­ken­de emo­ji is. Ook dui­de­lijk: ik ben weer *kuch* aan het da­ten. Maar dan wordt het gê­nant. Ik tel, ach­ter­een­vol­gens: Fran­se friet­jes, een ham­bur­ger, een drum­stick, piz­za­punt, shrimp tem­pu­ra en een Ben­to­boxje. Yi­kes. Mocht je je af­vra­gen hoe het met mijn fit­girl am­bi­ties gaat, dan is dit het ant­woord.

Want als er één emo­ji is, die ik nooit, maar dan ook echt nóóit ge­bruikt heb, dan is het wel die van de sa­la­de vol groen­voer, to­ma­ten en een ei­tje. En bin­nen­kort, zo lees ik de­ze week bij kán dat ook niet meer.

Wat is er aan de hand? Goog­le past in zijn nieuw­ste An­droi­dup­da­te zijn emo­ji’s aan. Zo gaat het plaat­je van een sa­la­de mét ei bin­nen­kort

ei door het le­ven. Ik geef je even een mo­ment. En nog een­tje. Want dit ogen­schijn­lijk klei­ne de­tail heeft voor bo­ze en ver­ont­waar­dig­de re­ac­ties ge­zorgd op so­ci­a­le me­dia, én daar­bui­ten.

Ik zeg het eens, ik zeg het va­ker: elk volk krijgt de we­ke­lijk­se op­hef die het ver­dient.

‘Bij Goog­le wordt er veel ge­praat over in­clu­si­vi­teit en di­ver­si­teit en mocht je nog twij­fe­len of de­ze on­der­wer­pen voor ons een pri­o­ri­teit zijn, dan wijs ik je graag op de sa­la­de-emo­ji - we heb­ben het ei weg­ge­la­ten, om de sa­la­de meer in­clu­sief en ve­ga­nis­tisch te ma­ken’, ver­telt Goog­le’s UX ma­na­ger Jen­ni­fer Da­niel in eer­ste in­stan­tie nog trots op Twit­ter. Die ar­me vrouw. To­taal niet voor­be­reid op de dui­zen­den (!) bo­ze re­ac­ties die vol­gen. „Dit is waar­om men­sen op Trump stem­men!”, schrijft een man woe­dend. En: „Waar­om ma­ken jul­lie niet voor el­ke voor­keur een apar­te sa­la­de in plaats van de­ze rond­uit ha­te­lij­ke uit­slui­ting van ie­der­een die niet ve­ga­nis­tisch is?” Há­te­lij­ke uit­slui­ting.

Ik zie al die Bo­ze, Sa­la­de-Met-Ei-etende Man­nen al voor me: to­taal ont­red­derd, ver­bol­gen, ful­mi­ne­rend han­gen ze boven hun te­le­foon. Hoe moe­ten ze straks hun ei kwijt?!

En dat ter­wijl de ge­bák­ken ei-emo­ji nog steeds be­schik­baar is. Of wat te den­ken van een var­ken, koe of kip. Toch kwam ook de bio­in­du­strie, bij mon­de van de Bri­tish Egg In­du­stry Coun­cil, zich er­mee be­moei­en. De bío­in­du­strie! Waar ze an­no 2018 nog steeds plof­kip­pen vet­mes­ten als­of het een lie­ve lust is. En hoe staat het trou­wens met die Fi­pro­nilei­e­ren? Spoi­ler: ze zijn te­rug. Slinks ver­voerd naar Duitsland. Oké dan.

Na­túúr­lijk. Schaam­te­loos over je di­ver­si­teits­be­leid via een al dan niet ve­ga­nis­ti­sche sa­la­de, is op z’n zachtst ge­zegd du­bi­eus. Maar el­ke po­ging om de “Er mag ook he­le­maal niets meer?!”-be­we­ging een beet­je te nar­ren, juich ik van har­te toe. In ju­li gaan ook de emo­ji’s met kroes­haar en - o nee! - gen­der­neu­tra­le ge­zin­nen li­ve. Ik kan niet wach­ten!

‘In ju­li gaan ook de emo­ji’s met kroes­haar en gen­der­neu­tra­le ge­zin­nen li­ve.’

Iris van Lu­nen­burg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.