Zo scoor je scho­ne en eer­lij­ke kle­ding

HOE­WEL ER IETS LIJKT TE GEBEUREN IN DE DUURZAME KLEDINGHOEK, IS ER NOG VEEL WINST TE BE­HA­LEN

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - SOFIE SMULDERS nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

„Hel­lo, this is a mes­sa­ge from the se­wer of this pie­ce of clothing”, begint de tekst op de brief­jes in kle­ding­stuk­ken van de Pri­mark-ves­ti­ging in Til­burg. Het is een stil­le pro­test­ac­tie van drie stu­den­ten die de mis­stan­den in de kle­ding­in­du­strie aan de kaak wil­len stel­len. Hoe­wel er iets lijkt te gebeuren in de duurzame kledinghoek, is er nog veel winst te be­ha­len. Zijn we op de goe­de weg? En hoe draag je als con­su­ment bij aan be­te­re ar­beids­om­stan­dig­he­den voor de men­sen die jouw kle­ding ma­ken? Me­tro sprak met Ta­ra Scally van Scho­ne Kle­ren Cam­pag­ne.

„Het is heel hard trek­ken”, geeft Scally toe. „We heb­ben te ma­ken met een hard­nek­ki­ge groep kle­ding­mer­ken en be­drij­ven die winst op de eer­ste plaats zet­ten. Aan de an­de­re kant zien we ook dat veel con­su­men­ten be­trok­ken zijn en het an­ders wil­len. Be­drij­ven moe­ten ant­woor­den heb­ben, dat staat echt wel op de agen­da.”

Con­cre­te ac­tie

Er is con­cre­te ac­tie no­dig en die is in de af­ge­lo­pen ja­ren on­der­no­men. Bij­voor­beeld met het Bang­la­desh-ak­koord, waar­mee in vijf jaar tijd dui­zen­den fa­brie­ken vei­li­ger ge­maakt zijn. De aan­lei­ding voor het ak­koord was een aan­tal ram­pen waar­bij dui­zen­den men­sen om­kwa­men. „Er lag een lijst met af­spra­ken klaar, maar die zou pas in wer­king tre­den als er min­stens vier be­drij­ven had­den ge­te­kend”, ver­telt Scally. „Toen ge­beur­de de ramp in Ra­na Pla­za in Bang­la­desh waar­bij

1134 men­sen om het le­ven kwa­men. De lijst met be­drij­ven die het ak­koord te­ken­den werd hier­door snel lan­ger.”

In de kle­ding­in­du­strie wordt he­laas ook een hoop be­loofd, maar wei­nig ge­daan. Het con­ve­nant Duurzame Kle­ding en Tex­tiel is daar een voor­beeld van. Dit con­ve­nant, ge­steund door on­der meer de over­heid, be­drij­ven, ngo’s en vak­bon­den gaat over duur­zaam­heid in de breed­ste zin van het woord. „Dat be­staat op

4 ju­li twee jaar, maar in die tijd is er heel wei­nig ge­beurd”, is Scally van me­ning. „Dat komt om­dat het zo vrij­blij­vend is. Be­drij­ven mo­gen hun ei­gen doe­len be­pa­len en bren­gen zelf in kaart hoe ze te werk gaan. Maar tot nog toe is er bar wei­nig over naar bui­ten ge­ko­men. Je hoort din­gen over ‘plan­nen ma­ken’ en ‘werk­groe­pen’. Er wordt ge­praat over lo­nen, maar er wordt niets aan ge­daan. Het is hoog tijd om te gaan be­ta­len en om trans­pa­rant te zijn over de ar­beids­om­stan­dig­he­den.”

Duurzame kle­ding­in­du­strie

Voor de con­su­ment lijkt je steen­tje bij­dra­gen aan een duur­za­me­re kle­ding­in­du­strie niet zo klip en klaar, maar met een beet­je ver­die­ping kom je al snel aan ant­woor­den. Scally: „Wij zeg­gen al­tijd: je kunt er­van uit­gaan dat 99 pro­cent van de kle­ding niet ‘schoon’ is. Als je drie eu­ro voor een shirt be­taalt, kun je je af­vra­gen hoe re­a­lis­tisch het is dat het on­der eer­lij­ke om­stan­dig­he­den is ver­vaar­digd. Je moet goed en ge­richt zoe­ken naar mer­ken die dat wel doen en ja: dat zijn ook mer­ken die je te­gen­komt in de win­kel­stra­ten.”

Goed zoe­ken dus, maar daar zijn ab­so­luut hulp­mid­de­len voor. Zo­als de Fair Wear Foun­da­ti­on, waar on­der meer de mer­ken Ex­pres­so, Clau­dia Strä­ter, Fi­lip­pa K en Ac­ne Stu­dios, maar ook het goed­ko­pe­re merk Tak­ko lid van zijn. De­ze or­ga­ni­sa­tie helpt be­drij­ven we­reld­wijd om voor­uit­gang te boe­ken op het ge­bied van duur­zaam­heid. Doen ze dat niet, dan wor­den ze lid af. Op de web­si­te van de Fair Wear Foun­da­ti­on kun je zien wel­ke mer­ken zich hier­bij heb­ben aan­ge­slo­ten en in wel­ke ma­te ze duur­zaam zijn.

Net zo­als ener­gie­la­bels

Rank A Brand heeft zo’n zelf­de lijst, maar er is een we­zen­lijk ver­schil tus­sen de twee. Waar Fair Wear Foun­da­ti­on lo­ka­le teams op kle­ding­fa­brie­ken af­stuurt om de om­stan­dig­he­den te chec­ken, zijn ze bij Rank A Brand af­han­ke­lijk van in­for­ma­tie die mer­ken zelf le­ve­ren. De laat­ste check die zij de­den is al een tijd­je ge­le­den, weet Scally, maar er komt er bin­nen­kort weer een. Hoe kun je con­creet met de sco­res van kle­ding­mer­ken om­gaan? Door ze te be­han­de­len als ener­gie­la­bels. „Ik ken men­sen die heb­ben be­slo­ten om en­kel kle­ding van mer­ken met A- en B-ran­kings aan te schaf­fen, al­les wat daar­on­der zit, la­ten ze links lig­gen.”

Daar­naast ziet Scally steeds va­ker mail­tjes bin­nen­ko­men van con­su­men­ten aan be­drij­ven, waar­in Scho­ne Kle­ren Cam­pag­ne ge-cc’t wordt. „Zo ont­vin­gen we laatst een mail­tje ge­richt aan Hud­son’s Bay. Daar stond in: ‘heel leuk dat jul­lie naar Ne­der­land ko­men, maar waar­om zijn jul­lie geen lid van het Bang­la­desh-ak­koord?’ Dat zijn ook din­gen die hel­pen. Tot slot helpt het vol­gens Scally ook om ge­woon in de win­kel zelf vra­gen te stel­len. „Al weet het per­so­neel het ant­woord op je vra­gen niet, je geeft daar­mee wel een sig­naal af dat je dat als klant be­lang­rijk vindt.”

‘Je kunt er­van uit­gaan dat 99 pro­cent van de kle­ding niet ‘schoon’ is. Als je drie eu­ro voor een shirt be­taalt, kun je je af­vra­gen hoe re­a­lis­tisch het is dat het on­der eer­lij­ke om­stan­dig­he­den is ver­vaar­digd.’

Ta­ra Scally van Scho­ne Kle­ren Cam­pag­ne

RO­BIN VAN LONKHUIJSEN | ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.