VAN THO­MAS

MI­CHEL VAN EGMOND EN JAN HILLENIUS INSIDE

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Zo­als al ja­ren niet meer van de tv te krij­gen is, zo zijn de van Mi­chel van Egmond niet weg te den­ken uit de best­sel­ler­lijs­ten. In zijn nieuw­ste boek

draait het om de span­ning tus­sen het be­ken­de tv-trio Ge­nee, Van der Gijp en Derk­sen ener­zijds en an­der­zijds de RTL­di­rec­tie. Van bo­ven­af wordt er na­me­lijk ge­pro­beerd het pro­gram­ma bij te stu­ren, maar voor­al Derk­sen is on­con­tro­leer­baar. Meer­de­re ke­ren be­le­digt hij li­ve op tv RTL-bo­bo’s of RTL-col­le­ga Hum­ber­to Tan. Het ge­volg: pu­blie­ke rel­le­tjes, een over­stap naar Vero­ni­ca en ge­hei­me ru­zies die hier als­nog wor­den be­schre­ven. Vrij­e­lijk ci­teert Van Egmond uit de bo­ze e-mails die over en weer gaan: ‘Jij bent (…) een ge­bo­ren laf­aard Wil­fred, dat wis­ten we al; (…) Jij hebt geen idee Johan. Je loopt en lult de mas­sa ach­ter­na.’ En­zo­voorts. Het maakt een sma­ke­lijk ge­heel. Niet diep­gra­vend, wel een zo­veel­ste be­wijs van het ta­lent van Van Egmond: de boel niet te vet aan­zet­ten als de scè­nes op zich­zelf al gro­tesk zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.