Nacht van de Vluch­te­ling: ‘Dit nóóit meer!’

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Voor de ne­gen­de keer lo­pen dui­zen­den Ne­der­lan­ders van za­ter­dag op zon­dag in het holst van de nacht 40 ki­lo­me­ter voor vluch­te­lin­gen we­reld­wijd. Uit al die dui­zen­den lich­ten we twee ver­ha­len van de Nacht van de Vluch­te­ling uit: An­ne, die ooit he­le­maal ka­pot ging en er ge­woon weer bij is. En de 16-ja­ri­ge Amir, die niet train­de maar met zijn he­le school aan de wan­del gaat. Mees­ters en juf­fen

An­net Ra­de­ma­kers (20) staat voor het der­de jaar op rij met het Team Mees­ters en Juf­fen van de Pa­bo Ho­ge­school Rot­ter­dam aan de start. De stu­den­ten ge­ven ook al­le­maal les, waar­van een aan­tal aan vluch­te­lin­gen­kin­de­ren. Mees­ters en Juf­fen loopt de 40 ki­lo­me­ter van ‘hun’ stad naar Den Haag.

Ra­de­ma­kers had het de eer­ste keer moei­lijk: „Met voe­ten vol bla­ren strom­pel­de ik de fi­nish over.” Ze dacht maar één ding: „Dit doe ik nooit maar dan ook nooit meer. Toch loop ik dit jaar ge­woon weer mee.” Haar team heeft in­mid­dels 2586 eu­ro („en 66 cent!”) spon­sor­geld op­ge­haald.

Juf Ra­de­ma­kers be­reidt zich te­gen­woor­dig be­ter voor: het is goed vol te hou­den als je het doel waar­voor je loopt voor ogen houdt. We­ten­de dat ik bla­ren­pleis­ters heb, een wijn­tje na af­loop kan open­ma­ken, kan uit­rus­ten in een heer­lijk bed, langs fa­mi­lie kan gaan en de vol­gen­de dag ge­woon weer kan gaan stu­de­ren. Dat is niet voor ie­der­een van­zelf­spre­kend en daar­om loop ik mee. Daar­naast is het ge­voel van adre­na­li­ne en trots na af­loop niet te om­schrij­ven.”

Dat doel ver­woordt ze zo: „Ik denk dat wij als mees­ters en juf­fen de aan­ge­we­zen per­so­nen zijn om niet al­leen bin­nen ons klas­lo­kaal ont­wik­ke­ling te sti­mu­le­ren maar ook daar­bui­ten, in lan­den waar dat niet van­zelf­spre­kend is. Wij wil­len ie­der kind een zor­ge­lo­ze, ste­vi­ge en mooie ba­sis ge­ven. Daar is niet al­leen goe­de scho­ling voor no­dig, maar ook goe­de ge­zond­heid, een sta­biel thuis­ba­sis, een dak boven je hoofd en lief­de om je heen. En na­tuur­lijk de ze­ker­heid om niet te hoeven le­ven in angst.”

En dat over de fi­nish strom­pe­len van de eer­ste deel­na­me? „Sinds­dien wordt er soms ge­roe­pen: Doe de An­net! En hup, dan gaat ie­der­een strom­pe­len.”

Een he­le school

De 16-ja­ri­ge Amir Has­san­ein van het Am­ster­dam­se Hy­pe­ri­on Ly­ce­um loopt voor de eer­ste keer mee en doet ge­lijk maar even de 40 ki­lo­me­ter. Hij is niet al­leen, want een heel team van zijn school - 33 leer­lin­gen, do­cen­ten en ou­ders ver­schijnt als ‘Hy­pe­ri­a­nen’ aan de start. „Wij vin­den het be­lang­rijk dat we ver­der kij­ken dan de gren­zen van het klas­lo­kaal”, zo stelt de school.

Amir, een fa­na­tiek voet­bal­ler­tje van ASV De Dijk, ver­woordt zijn deel­na­me al op een vol­was­sen ma­nier: „Je voelt je soms zo mach­te­loos door al het naars in de we­reld. Ik wil graag iets doen voor men­sen die on­der

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.