ARJEN VAN VEELEN – AMERIKANEN LO­PEN NIET

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Er is ra­cis­me. Ge­weld. Ar­moe­de die doet den­ken aan een der­de­we­reld­land. En er wor­den door de po­li­tie on­schul­di­ge zwar­te jon­ge­ren ver­moord zon­der re­den – waar­na de agen­ten ook nog eens vrij­uit gaan. Jour­na­list Arjen van Veelen (1980) ging en­ke­le zo­mers ge­le­den naar St. Louis om­dat zijn vrouw daar een baan vond. Hij schreef er een reeks ar­ti­ke­len over die de ba­sis vorm­den voor Dit boei­en­de boek is het ver­slag van ie­mand die van de ene ver­ba­zing in de an­de­re tui­melt. Die pro­beert grip te krij­gen, op zijn nieu­we woon­plaats, op het hui­di­ge Ame­ri­ka, voor­al door steeds meer te on­der­ne­men: hij maakt fiets­toch­ten, wan­de­lin­gen, hij pro­beert vrien­den te ma­ken, hij gaat naar Fer­gu­son wan­neer daar de breed uit­ge­me­ten rel­len uit­bre­ken. Ze­ker in het be­gin van het boek klinkt Van Veelen wat na­ïef, als­of hij nog nooit van een zwart get­to ge­hoord heeft. Maar hoe meer hij doet, hoe le­ven­di­ger zijn ver­ha­len wor­den. Wie een kant van Ame­ri­ka wil le­ren ken­nen die bij toe­ris­ti­sche reis­jes ver­bor­gen blijft: lees dit boek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.