5200

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

deel­ne­mers gaan van za­ter­dag op zon­dag in Nij­me­gen, Rot­ter­dam, Utrecht en Am­ster­dam in de Nacht van de Vluch­te­ling van start. Stich­ting Vluch­te­ling or­ga­ni­seert in de hoofd­stad ook kor­te­re rou­tes van 10 en 20 ki­lo­me­ter, die van­af 18.45 uur wor­den af­ge­legd.

moei­lij­ke om­stan­dig­he­den als oor­log en ge­weld moe­ten zien te over­le­ven. Kijk naar Sy­rië en Pa­les­ti­na bij­voor­beeld. Ik wil niet zo­maar weg­kij­ken en voel de plicht om in ac­tie te ko­men en hel­pen waar mo­ge­lijk. Meelo­pen met de Nacht van de Vluch­te­ling is dan een klei­ne moei­te.” Amir heeft niet apart ge­traind voor zijn 40 nach­te­lij­ke ki­lo­me­ters. „Mijn con­di­tie is goed. Ik sport veel en hou van hard­lo­pen dus ben wel ge­wend aan een fy­sie­ke uit­da­ging.”

‘Voor wie wil, is niets te moei­lijk’ is het mot­to van het Hy­pe­ri­on Ly­ce­um. En dat al voor de vijf­de keer ach­ter el­kaar. Amir heeft zijn spon­sorsteen­tje in­mid­dels aar­dig bij­ge­dra­gen. De tel­ler staat op 428 eu­ro. „Maar ik kan nog wel een steun­tje in de rug ge­brui­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.