Waar komt dat leeuw­tje van­daan?

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA -

Het gaat goed met het jon­ge leeuw­tje dat zon­dag in een wei­land werd ge­von­den. Maar het is nog een raad­sel hoe het dier­tje daar is te­recht­ge­ko­men. Een voor­bij­gan­ger deed de opmerkelijke vondst. De welp, die on­ge­veer drie of vier maan­den oud is, zat in een hon­den­bench in een veld bij de Utrecht­se plaats Tien­ho­ven.

Die­ren­arts Pe­ter Kla­ver werd in­ge­scha­keld en hij ont­ferm­de zich sa­men met de po­li­tie en de Ne­der­land­se Voed­se­len Wa­ren­au­to­ri­teit (NVWA) over het leeuw­tje. Het heeft in­mid­dels on­der­dak ge­von­den bij de Stich­ting Leeuw op Land­goed Hoen­der­daell in An­na Pau­low­na.

Tot rust ge­ko­men

Het leeuw­tje is zon­dag over­ge­bracht naar de Stich­ting Leeuw op Land­goed Hoen­der­daell in An­na Pau­low­na. De ver­wach­ting is dat het dier daar de ko­men­de tijd blijft. Vol­gens di­rec­teur Ro­bert Kruijff gaat het goed met het man­ne­tje. ,,Hij is een beet­je tot rust ge­ko­men en eet en drinkt goed. Een die­ren­arts zal hem van­daag nog goed on­der­zoe­ken, maar hij ziet er goed uit.''

Het beest­je blijft nog een maand in qua­ran­tai­ne. Daar­na gaat hij naar het gro­te cen­trum met ook an­de­re leeu­wen. De stich­ting heeft al di­ver­se leeu­wen naar Afri­ka ge­bracht. Dit jaar gaan er nog drie naar toe. ,,Dit leeuw­tje komt daar in toe­komst ze­ker ook voor in aan­mer­king.'' De leeu­wen ver­blij­ven in Afri­ka in een ge­bied waar ze wor­den be­waakt en bij­ge­voerd.

Vol­gens een woord­voer­der van de NVWA komt het zel­den of nooit voor dat er in Ne­der­land een ge­dumpt leeuw­tje wordt ge­von­den. Bij de Stich­ting Leeuw kre­gen ze nog niet eer­der op de­ze ma­nier zo’n jon­ge welp bin­nen. In de op­vang zit­ten mo­men­teel 35 gro­te kat­ach­ti­gen. De mees­te die­ren ko­men van­uit cir­cus­sen bij de stich­ting te­recht. Waar dit dier van­daan komt, weet di­rec­teur Ro­bert Kruijff niet. „Dat is gis­sen. Maar in be­paal­de de­len van Eu­ro­pa mag je ze ge­woon hou­den. En er is wei­nig grens­con­tro­le bin­nen Eu­ro­pa.” Kruijff ver­moedt dat het wel­p­je niet uit ons land komt.

Die­ren­ac­ti­vist

De op­vang krijgt wel va­ker die­ren van men­sen die er zelf niet meer voor kun­nen zor­gen. Zo kwam er één van een die­ren­ac­ti­vist die het dier in Bul­ga­rije had ge­kocht en mee naar zijn huis in Zwit­ser­land had ge­no­men. Maar om­dat hij er toch niet voor kon zor­gen, kwam het dier bij de leeu­wen­op­vang in Ne­der­land te­recht.

Die­ren­arts Kla­ver was door de po­li­tie ge­vraagd om het beest­je even­tu­eel te ver­do­ven. „De kooi was niet heel ste­vig en de mo­ge­lijk­heid be­stond dat de welp zou ont­snap­pen. Maar uit­ein­de­lijk luk­te het om het leeuw­tje met kooi en al in de wa­gen te schui­ven. Het ver­do­ven bleek dus niet no­dig”, zei Kla­ver.

‘Hij is een beet­je tot rust ge­ko­men en eet en drinkt goed. Een die­ren­arts zal hem nog on­der­zoe­ken’

Ro­bert Kruijff

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.