Op zoek naar het per­fec­te huis

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - EBRU UMAR COLUMNIST

Nee, even niet over Pechtold.

Pechtold is een po­li­ti­cus, po­li­ti­ci heb­ben een houd­baar­heids­da­tum – die van hem was long over­due. Kthx­by­eNEXT. En nee, de co­a­li­tie wan­kelt niet. De co­a­li­tie is sta­biel as hell om­dat ver­kie­zin­gen al­leen in het be­lang van Thier­ry Bau­dets Fo­rum voor De­mo­cra­tie zijn. Dus nee, gaat niet ge­beu­ren.

Even over Klaas Knot. Baas van DNB. Exact een jaar ge­le­den, op 9 ok­to­ber 2017, ora­kel­de de man die be­vriend is met de MinPres en daar zijn baan­tje aan heeft ver­diend, dat ’de Am­ster­dam­se wo­ning­markt dui­de­lijk te­ke­nen van over­ver­hit­ting ver­toont’. En dat hij zich zor­gen maakt over de bie­dings­strijd. Gis­te­ren, 8 ok­to­ber 2018, claimt die­zelf­de man dat ’de haus­se op de hui­zen­markt aan­houdt’, er geen aan­wij­zing voor een cri­sis is en hij ’geen om­slag op de hui­zen­markt voor­ziet.’

De con­clu­sie een jaar ge­le­den: wees voor­zich­tig met de hui­zen­markt, het is idi­o­te­rie wat zich mo­men­teel af­speelt en dat kan nooit lang aan­hou­den. De con­clu­sie van­daag: de idi­o­te­rie is nor­maal ge­wor­den en zal nor­maal blij­ven.

Met an­de­re woor­den: wie vo­rig jaar niet ge­kocht heeft om­dat de baas van DNB ’waar­schuw­de’ voor de hui­zen­markt en –prij­zen, is zwaar ge­naaid. Hui­zen zijn in­mid­dels duur­der dan vo­rig jaar. Dag in dag uit zijn ama­teurs aan het woord over de hui­zen­markt. En ja, ook Klaas Knot is een ama­teur. Even­als die eco­no­men van ING of Ra­bo­bank of ABNAMRO die op de ra­dio waar­schu­wen niet te veel te be­ta­len voor een wo­ning. De de­fi­ni­tie van ’te veel’ is re­la­tief. Ban­kiers en eco­no­men die be­we­ren dat de hui­zen­markt zal in­stor­ten, ze ora­ke­len maar wat en heb­ben geen idee waar ze het over heb­ben.

Sinds mijn ver­hui­zing naar Rot­ter­dam zoek ik naar het per­fec­te huis. In mijn zoek­tocht heb ik ze­ker vijf­tig hui­zen ge­zien, ik durf te stel­len dat ik weet waar ik het over heb. Van­daar dat ie­der­een in mijn vrien­den­kring en daar­om­heen mij belt als ze een huis wil­len ko­pen. Mijn ad­vies is sim­pel: koop mor­gen een huis. Maakt niet uit welk huis, maar kóóp het. Want elk huis dat je mor­gen niet koopt, is over een maand nóg duur­der. Koop. En blijf zoe­ken naar het per­fec­te huis. Je moet der­tig hui­zen zien om één keer te sla­gen. Nog een ad­vies: be­reid ál­les voor met de bank. In­for­meer naar je leen­ca­pa­ci­teit, le­ver al je stuk­ken in – in zes­voud als je on­der­ne­mer bent – en zorg dat je al­leen nog maar hoeft te bel­len om op­dracht te ge­ven de hy­po­thee­k­aan­vraag in te die­nen.

Tot slot: het zijn niet de be­leg­gers die hui­zen­ko­pers van de markt sto­ten. Het zijn ban­ken en ban­kiers als Klaas Knot, die ten eer­ste geen hy­po­the­ken ver­schaf­fen en ten twee­de men­sen doen den­ken dat de prij­zen zul­len da­len.

News­flash: gaat niet ge­beu­ren. Luis­ter niet naar Klaas, luis­ter niet naar ban­kiers, maar koop dat huis.

By the way Alexan­der, ik hoor dat je naar Rot­ter­dam komt. Dat je in Kra­lin­gen naar hui­zen hebt ge­ke­ken. Dat kost je een mil­joen plus, met twee ton voor de ver­bou­wing. Heb je ei­gen­lijk al een aan­ne­mer?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.