Nas­r­din Dchar trots op span­nen­de rol

Op Vi­de­o­land is van­af 11 ok­to­ber Mo­cro Maf­fia te zien. De se­rie is ge­ïn­spi­reerd op de Am­ster­dam­se on­der­we­reld en de ma­kers be­na­druk­ken dat het ver­haal vol­le­dig fic­tief is. Maar dat maakt het niet min­der span­ned.

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - SA­RAH SITANALA

‘We schu­wen de hard­heid niet en la­ten zien dat het een he­le hef­ti­ge we­reld is, zon­der ge­na­de.’

Nas­r­din Dchar

De nieu­we se­rie Mo­cro Maf­fia is ge­ïn­spi­reerd op het ge­lijk­na­mi­ge boek en op de re­cen­te ge­beur­te­nis­sen uit de Am­ster­dam­se on­der­we­reld. Toch be­na­druk­ken de ma­kers dat het een fic­tief ver­haal is, zo wordt aan het be­gin van el­ke af­le­ve­ring ver­meldt: ‘De­ze dra­ma­se­rie ver­telt een fic­tief ver­haal en heeft geen en­ke­le re­la­tie tot wer­ke­lij­ke ge­beur­te­nis­sen. El­ke over­een­komst met be­trek­king tot naam, ka­rak­ter of achtergrond van be­staan­de per­so­nen be­rust vol­le­dig op toe­val.’

Het mag dan wel toe­val zijn, het maakt de se­rie er niet min­der span­nend om. Mis­schien juist om­dat de se­rie zo ac­tu­eel is, wordt je met­een ge­gre­pen door de goed neer­ge­zet­te sfeer. Tijd om rus­tig in te ko­men is er niet. Di­rect in de eer­ste af­le­ve­ring wordt de kij­ker wak­ker ge­schud met een bruut in­ci­dent.

Per­so­na­ges van vlees en bloed

Het is juist dat­ge­ne wat de se­rie vol­gens Nas­r­din Dchar zo goed maakt. De 39-ja­ri­ge ac­teur speelt een van de hoofd­rol­len in de se­rie. „Het is een he­le har­de se­rie, maar ik denk dat dat het al­leen maar be­ter maakt. Daar­naast zijn de per­so­na­ges ook echt. Van vlees en bloed, in plaats van ka­ri­ka­tu­ren.”

Mo­cro Maf­fia gaat over drie voor­ma­lig bes­te vrien­den: Ro­ma­no, Pot­lood en De Paus. Sa­men maak­ten ze de over­stap van klei­ne cri­mi­na­li­teit naar het gro­te­re werk. Het duurt niet lang of ze heer­sen sa­men over de co­ca­ï­ne­han­del in Am­ster­dam. Tot het fout gaat en door ja­loe­zie een ein­de komt aan de eens zo hech­te vriend­schap. Er ont­staan twee kam­pen en de vrien­den ko­men lijn­recht te­gen­over el­kaar te staan.

De Paus gaat sa­men met zijn ou­de school­vriend Tat­ta de strijd aan met Ro­ma­no en Pot­lood. Dchar speelt pot­lood. „Pot­lood staat het minst in de schijn­wer­pers, het is zijn be­doe­ling van de ra­dar te blij­ven. Hij zorgt er­voor dat het geld wordt wit­ge­was­sen en houdt on­der­tus­sen de boel in de ga­ten. Hij be­seft dat als je kiest voor de aan­val, je ook iets kunt te­rug­ver­wach­ten, en pro­beert de si­tu­a­tie te sus­sen waar dat no­dig is.”

Ac­tu­eel

Dchar vond het ‘te gek’ om zijn rol te spe­len. „Het ont­dek­ken van nieu­we we­rel­den die zo ver bij mij van­daan staan, daar doe ik het voor.” De ac­teur be­reid­de zich voor op de rol door veel te le­zen en met zijn col­le­ga’s er­over te pra­ten. Daar komt bij dat het ver­haal heel ac­tu­eel is. „Als je denkt aan de mis­daad van nu, dan kom je vrij snel bij die we­reld uit. Dat heb­ben wij mee­ge­no­men en er iets moois van ge­maakt.”

Naast er­va­ren ac­teurs als Daan Schuur­mans, Ach­med Ak­ka­bi en Aniek Phei­fer, is er ook ruim­te voor jong, aan­stor­mend ta­lent. Zo re­a­geer­de Ous­sa­ma Ahamm­oud op een op­roep op In­st­agram om mee te doen aan een cas­ting­dag. Het le­ver­de hem de rol van Muis op. „Ous­sa­ma komt uit het niets en speelt ge­lijk de ster­ren van de he­mel”, al­dus Dchar.

Zon­der ge­na­de

„Het is echt een he­le goe­de se­rie ge­wor­den”, gaat Dchar ver­der. „En dat is te dan­ken aan de schrij­vers en de cast.” De se­rie is een ini­ti­a­tief van Thijs Rö­mer en Ach­med Ak­ka­bi en wordt ge­re­gis­seerd door Bob­by Boer­mans en Gi­an­car­lo San­chez.

De ma­kers van de se­rie, Rö­mer en Ak­ka­bi, ver­tel­den on­langs aan ta­fel bij RTL La­te

Night dat de re­ac­ties over het al­ge­meen po­si­tief wa­ren. Ook za­ten er en­ke­le ne­ga­ties re­ac­ties tus­sen, maar Ak­ka­bi wil­de hier aan ta­fel niet die­per op in gaan. Aan ta­fel zat ook mis­daad­ver­slag­ge­ver Jo­hn van den Heu­vel, die zijn zor­gen uit­te over het feit dat er mis­schien men­sen zijn die zich in per­so­na­ges gaan her­ken­nen of er juist een voor­beeld aan ne­men.

Vol­gens Dchar is er daar­om be­wust ge­ko­zen voor een fic­tief ver­haal. „Ik hoop juist dat jon­ge­ren bij het zien van de se­rie den­ken: ‘Oh nee, laat ik dat toch maar niet doen.’ We schu­wen de hard­heid niet en la­ten zien dat het een he­le hef­ti­ge we­reld is, zon­der ge­na­de.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.