‘Be­ter zon­ne­pa­ne­len dan een nieu­we keu­ken’

Bij het ko­pen van een huis speelt het ener­gie­la­bel een steeds gro­te­re rol, al­dus Mauri­ce Hor­dijk van Max ma­ke­laars. ,, Hoe zui­ni­ger de wo­ning, des te ho­ger de taxa­tie­waar­de. Zon­ne­pa­ne­len zijn daar­mee soms een gro­te­re winst­ma­ker dan een nieu­we bad­ka­mer of

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT - ILJA POST

Hoe­wel sinds 2015 ver­plicht ht ge­steld ge­steld voor ie­der huis, in­te­res­seer­de het ener­gie­la­bel lan­ge tijd maar wei­nig ko­pers. Hoe ener­gie­zui­nig een wo­ning is, was on­der­ge­schikt aan het vin­den van het juis­te huis, op de juis­te lo­ca­tie. Maar de af­ge­lo­pen maan­den ziet ma­ke­laar en taxa­teur Mauri­ce Hor­dijk daar­in een ken­te­ring ont­staan.

„Hoe­veel ka­mers en woon­op­per­vlak een huis heeft, is nog al­tijd lei­dend. Maar daar­naast zijn steeds meer ko­pers nieuws­gie­rig naar hun toe­kom­sti­ge ener­gie­las­ten. Hoe groe­ner het ener­gie­la­bel, hoe po­pu­lair­der het huis.”

Ze­ker in ge­wil­de wij­ken als Blijdorp, Kra­lin­gen, Hil­le­gers­berg en de­len van Rot­ter­dam-West, waar je nog al­tijd veel ou­de, ka­rak­te­ris­tie­ke pan­den vindt, ziet hij dat hui­zen waar nog niets aan iso­la­tie is ge­daan, min­der goed sco­ren dan wo­nin­gen die al wel zijn uit­ge­rust met dub­bel­glas, vloer- of ge­vel­iso­la­tie of een cv-ke­tel die niet tien jaar oud is, maar re­cen­te­lijk is ver­van­gen.

Veel men­sen den­ken bo­ven­dien dat ze al die ener­gie­be­spa­ren­de maat­re­ge­len zelf niet lan­ger kun­nen mee­fi­nan­cie­ren in de hy­po­theek. „Maar dat kan dus wél. Mits je de bank kunt aan­to­nen dat der­ge­lij­ke aan­pas­sin­gen de waar­de van je huis ver­gro­ten. En dat is zo, wan­neer je bij­voor­beeld be­sluit di­rect na de koop zon­ne­pa­ne­len op je dak te plaat­sen. Ster­ker, op een uit­bouw of dak­ka­pel na kun­nen de­ze duur­za­me in­gre­pen een ho­ge­re meer­waar­de op­le­ve­ren dan het plaat­sen van een nieu­we keu­ken of bad­ka­mer.”

Dat men­sen te­gen­woor­dig soms flink moe­ten over­bie­den om een huis te be­mach­ti­gen, doet daar vol­gens Hor­dijk niets aan af. „Al­les wat je bo­ven de taxa­tie­waar­de biedt, moet je uit ei­gen zak be­ta­len. De bank fi­nan­ciert im­mers al­leen de markt­waar­de. Maar dat ver­schil wordt, van­we­ge de toe­ge­voeg­de meer­waar­de, klei­ner wan­neer jij je huis duur­zaam ver­bouwt.”

„Een voor­beeld? Stel de taxa­tie­waar­de van een huis is twee ton, maar jij be­taalt er 250.000 voor. Dan zegt de bank: jam­mer, maar wij fi­nan­cie­ren al­leen de markt­waar­de. Be­sluit je daar­naast voor - zeg - 10.000 eu­ro aan zon­ne­pa­ne­len aan te bren­gen, dan kun die in­ves­te­ring deels mee­ne­men in je hy­po­theek, waar­door het be­drag dat je uit ei­gen zak moet be­ta­len als­nog klei­ner wordt.”

Kort­om, duur­zaam ver­bou­wen le­vert op den duur al­tijd winst op. En huis­ei­ge­na­ren die hun wo­ning al­vast aan­pas­sen aan een nieuw, aard­gas­vrij Rot­ter­dam zijn hele­maal spek­ko­per, al­dus Hor­dijk. „Zij heb­ben straks de groot­ste over­waar­de van al­le­maal.”

Dat duur­zaam­heid steeds meer een is­sue wordt voor huis­ei­ge­na­ren heeft voor ko­pers van een bo­ven­wo­ning ech­ter ook een keer­zij­de, waar­schuwt hij. De tijd dat je zo­maar een dak­ter­ras kon aan­leg­gen, lijkt na­me­lijk voor­bij.

„Voor­heen was het re­ge­len van de vergunning daar­voor slechts een for­ma­li­teit; de ge­meen­te en VvE gin­gen meest­al wel over­stag. Maar in­mid­dels zijn veel VvE’s hui­ve­rig ge­wor­den om toe­stem­ming te ge­ven voor re­cre­a­tief ge­bruik van hun ge­za­men­lij­ke dak. Lie­ver ge­brui­ken ze ‘m nu voor zon­ne­pa­ne­len waar ie­deréén van pro­fi­teert.”

‘Huis­ei­ge­na­ren die hun wo­ning al­vast aan­pas­sen aan een nieuw, aard­gas­vrij Rot­ter­dam heb­ben straks de groot­ste over­waar­de van al­le­maal’

Mauri­ce Hor­dijk, Max Ma­ke­laars

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.