Ad­vies voor een duur­za­mer huis

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

„Ik kom op veel ver­schil­len­de plek­ken. Geen en­kel huis en mens is het­zelf­de. Maar één ding valt vaak op: lang niet ie­de­re huis­ei­ge­naar weet wel­ke mo­ge­lijk­he­den er zijn om de wo­ning duur­zaam te ver­be­te­ren.

Daar­om doe ik al­tijd eerst een wo­ning­check. Ik kijk dan naar de tech­ni­sche staat van de wo­ning én wel­ke mo­ge­lijk­he­den er zijn om de wo­ning ener­gie­zui­ni­ger en com­for­ta­be­ler te ma­ken. Na de wo­ning­check ga ik met de men­sen het ge­sprek aan over hun wen­sen. Ook geef ik dan aan wel­ke ver­be­ter­stap­pen zij al­le­maal kun­nen zet­ten en hoe­veel de in­ves­te­ring on­ge­veer kost.

Vaak schrik­ken de aan­van­ke­lij­ke in­ves­te­ring ve­le men­sen af om hun huis écht eens goed on­der han­den te ne­men. Lo­gisch na­tuur­lijk, want in­ves­te­ren in je huis is vaak een prij­zi­ge op­ga­ve en men­sen kij­ken voor­al naar hun por­te­mon­nee.

Zo ook het stel dat ik on­langs be­zocht. Aan­van­ke­lijk klop­ten zij bij mij aan met een vraag over hout­rot in de ko­zij­nen. Of ik daar­voor geen op­los­sing wist. De ga­ten dicht­kit­ten en over­schil­de­ren mis­schien?

Dat zou in­der­daad een op­tie zijn. Maar toen ik hen aan de keu­ken­ta­fel vroeg wat ze nu echt wil­den, was het ant­woord luid en dui­de­lijk: liefst wil­den ze over­al nieu­we kunst­stof ko­zij­nen met iso­la­tieglas. En ja, ook de vloer en spouw­mu­ren zou­den ze best graag iso­le­ren. Al­leen, zo ver reik­te de spaar­re­ke­ning niet.

Te­ke­nend voor zo­veel Rot­ter­dam­mers ken­de dit echt­paar het be­staan niet van de Ener­gie­be­spaar­le­ning van het Na­ti­o­naal Ener­gie­be­spaar­fonds. Een lan­de­lij­ke re­ge­ling die par­ti­cu­lie­ren te­gen een zeer gun­sti­ge ren­te tot wel 25.000 eu­ro voor­schiet om hun huis duur­zaam te ver­bou­wen. Ga je voor de vol­le 25.000 eu­ro - 2500 eu­ro is het mi­ni­mum - dan be­taal je met de hui­di­ge ren­te de le­ning over 15 jaar te­rug in maan­de­lijk­se ter­mij­nen van elk 170 eu­ro.

Als­nog veel geld. Maar be­ter be­hap­baar, om­dat het wordt op­ge­knipt in re­la­tief be­taal­ba­re be­dra­gen. Voor­deel is bo­ven­dien dat je di­rect om­laag schiet in je ener­gie­kos­ten. Ster­ker, in som­mi­ge ge­val­len is de maan­de­lijk­se be­spa­ring zelfs hó­ger dan de af­los­sings­ren­te. Een win­win­si­tu­a­tie dus.

Voor eer­der ge­noemd stel was dit een eye-ope­ner om met­een hun he­le huis te iso­le­ren. En zo hoop ik de ko­men­de tijd meer Rot­ter­dam­mers te in­spi­re­ren door met ze in ge­sprek te gaan en ze te hel­pen. Er zijn nog veel meer mo­ge­lijk­he­den en el­ke si­tu­a­tie is an­ders. Maar als je per maand een paar tien­tjes tot zo’n hon­derd eu­ro over hebt, kun je je wo­ning al zo­veel meer com­for­ta­bel ma­ken dat je je ge­heid af­vraagt waar­om je dat niet veel eer­der ge­daan hebt.

‘Elk raam dat niet meer tocht, elk stuk­je vloer of muur dat je iso­leert, helpt je stook­kos­ten om­laag’

Jer­ry We­se­mann, Ei­gen Huis Coach

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.