‘Ex­pe­di­tie ver­dient Ring meer dan Lui­zen­moe­der’

OPGEVERS DIT SEI­ZOEN ZOU­DEN BEST IN­VLOED OP UIT­SLAG KUN­NEN HEB­BEN

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT - JOHAN VAN BO­VEN j.van.bo­ven@tmg.nl

Heim­wee, ver­ve­ling, ru­zie en ge­dach­ten die al te­rug in Ne­der­land zijn. De­ze in­gre­di­ën­ten zorg­den er­voor dat er al vier deel­ne­mers van Ex­pe­di­tie Ro­bin­son heb­ben op­ge­ge­ven en het on­be­woon­de ei­land vroeg­tij­dig heb­ben in­ge­ruild voor hun nor­ma­le le­ven. I Am Aisha, Jo­syl­vio, To­ny Ju­ni­or en Don­ny Roel­vink gooi­den de hand­doek in de ring.

Dit tot gro­te ver­ba­zing en frus­tra­tie van Car­los Pla­tier Lu­na, de win­naar van Ex­pe­di­tie Ro­bin­son 2017. Dat sei­zoen maakt van­avond kans op de Gou­den Te­le­vi­zier-Ring, maar er be­staat lich­te vrees dat de opgevers van dit sei­zoen een ne­ga­tie­ve in­vloed heb­ben op het stem­ge­drag van de kij­kers. „Ik hoop na­tuur­lijk dat het niet het ge­val zal zijn”, al­dus Car­los. „Ons sei­zoen was on­ver­ge­te­lijk, om­dat er na ze­ven jaar ein­de­lijk weer on­be­ken­den mee­de­den en dat er voor het eerst een unie­ke mix van BN’ers en on­be­ken­de men­sen was. Voor mij kwam een droom uit toen ik het pro­gram­ma won. En zo heb­ben heel veel kij­kers het thuis ook be­leefd. Dan zou het dood­zon­de zijn als toe­val­lig een paar opgevers dat beeld nu ver­sto­ren.”

Hij kan er met zijn hoofd niet bij dat men­sen aan een sur­vi­val­pro­gram­ma mee­doen en ver­vol­gens niet kun­nen om­gaan met de om­stan­dig­he­den op een ei­land waar ze zelf voor eten en een re­de­lij­ke slaap­plek moe­ten zor­gen. „Je weet toch van te­vo­ren waar je aan be­gint?”, zegt de win­naar uit Ol­den­zaal. „Het is niet een of an­der spel­le­tje. Nee, het ge­beurt daar al­le­maal echt. Ie­der­een krijgt heim­wee, ie­der­een heeft hon­ger. Daar moet je je goed op voor­be­rei­den en dat heb­ben er dit sei­zoen dui­de­lijk een paar niet ge­daan.”

Maar zelfs kracht­mens Car­los zal toch wel een mo­ment aan op­ge­ven heb­ben ge­dacht? Al was het maar even. „Als ik een proef won, mocht ik naar het win­naar­sei­land. Maar daar ver­loor ik dan weer een proef. Dus moest ik weer te­rug naar het an­de­re ei­land. Zo ging ik de he­le tijd op en neer. Op een ge­ge­ven mo­ment dacht ik: moet ik wéér te­rug, me­zelf wéér be­wij­zen, wéér een proef zien te win­nen. Ik stond toen op een berg en ik had een prach­tig uit­zicht. Vijf mi­nu­ten heb ik ge­dacht dat ik naar huis wil­de. Maar al snel dacht ik weer aan mijn eni­ge doel: win­nen.”

Hij denkt dat BN’ers so­wie­so snel­ler op­ge­ven dan men­sen uit Kamp On­be­kend, waar hij zelf ook deel van uit­maak­te. Na de lood­zwa­re se­lec­tie­pro­ce­du­re liep hij door tal­lo­ze trein­cou­pés, flats en wij­ken om te vra­gen of men­sen op hem wil­den stem­men. „Als je al die moei­te al hebt ge­daan, geef je iet zo snel op. De BN’ers hoe­ven dat al­le­maal niet te doen, zij wor­den ge­vraagd voor het pro­gram­ma.”

Ex­pe­di­tie Ro­bin­son van RTL heeft van­avond tij­dens het Gou­den Te­le­vi­zier-Ring Ga­la con­cur­ren­tie van De Lui­zen­moe­der en Beau fi­ve days in­si­de van Beau van Er­ven Do­rens. De Lui­zen­moe­der wordt als to­ren­ho­ge fa­vo­riet ge­zien, maar Car­los zou het niet ge­heel te­recht vin­den als het AvroTros-pro­gram­ma wint. „Ik heb me ook dood­ge­la­chen om De Lui­zen­moe­der, maar ver­geet niet dat Ex­pe­di­tie Ro­bin­son al acht­tien jaar lang een top­pro­gram­ma is. De waar­de er­van is al­lang be­we­zen, ter­wijl De Lui­zen­moe­der dat pas een jaar heeft ge­daan. Ik zou het zon­de vin­den als een nieuw­ko­mer er ge­lijk met zo’n prach­ti­ge prijs van­door gaat.”

OLI­VIER THIJSSEN

KOEN VAN WEEL | ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.