Fris­se strijd te­gen ver­ge­tel­heid

Ver­ge­ten wor­den. Dat Een goed ont­werp mag niet drie nieu­we is de cen­tra­le ge­dach­te ach­ter die vol­gen­de ex­po­si­ties in Het Nieu­we In­sti­tuut week van start gaan.

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

Voor een pro­fes­si­o­neel pu­bliek waar­on­der ar­chi­tec­ten en ont­wer­pers wordt het smul­len in Het Nieu­we In­sti­tuut. Ge­luk­kig zijn de drie nieu­we ex­po­si­ties ook uit­druk­ke­lijk voor een breed pu­bliek be­doeld. Bij­zon­der is de ex­po­si­tie ‘Spe­cu­la­tief De­sign Ar­chief ’. Het woord ‘spe­cu­la­tief’ be­te­kent dat Het Nieu­we In­sti­tuut zich met de­ze tij­de­lij­ke ten­toon­stel­ling af­vraagt hoe een De­sign Ar­chief in Ne­der­land er­uit zou kun­nen zien. Het Nieu­we In­sti­tuut be­heert al het ar­chief voor ste­den­bouw en ar­chi­tec­tuur, maar de na­la­ten­schap van vorm­ge­vers is erg ver­snip­perd en dreigt ver­lo­ren te gaan. “Het mooie is dat je op ver­schil­len­de ni­veaus kunt in­stap­pen”, zegt Niek van der Meer van Het Nieu­we In­sti­tuut “Men­sen met een al­ge­me­ne be­lang­stel­ling kun­nen zich ver­ga­pen aan de ar­chie­ven van gro­te ont­wer­pers. Denk aan een thee­pot van Ri­chard Hut­ten of de Schip­hol­bank van Kho Liang Ie. Ik vind het heel bij­zon­der dat je een kijk­je krijgt in de op­slag­ruim­te van de meest uit­een­lo­pen­de ont­wer­pers en dat je kunt zien wat er al­le­maal voor­af is ge­gaan aan een ont­werp.” Tij­dens de ten­toon­stel­ling wordt druk na­ge­dacht over hoe zo’n ar­chief er het bes­te zou kun­nen uit­zien. “Ik hoop dat be­zoe­kers zich be­wust zijn van hoe be­lang­rijk het is om stap­pen uit het ont­werp­pro­ces te be­wa­ren. Maar ook dat ze en­thou­si­ast wor­den over hoe je op ba­sis daar­van nieu­we din­gen zou kun­nen ma­ken. Het prik­kelt je cre­a­ti­vi­teit.”

In an­de­re ruim­tes van Het Nieu­we In­sti­tuut gaan vol­gen­de week te­ge­lijk twee an­de­re ex­po­si­ties van start. Daar­in is te zien wat be­roem­de ar­chi­tec­ten uit de vo­ri­ge eeuw, waar­on­der Van den Broek en Ba­ke­ma, be­doel­den met het be­grip ‘ha­bi­tat’ en wat we daar­mee van­daag nog kun­nen. Al­tijd bij­zon­der zijn de ont­wer­pen van kans­heb­bers op de Prix de Ro­me van het Mondri­aan­fonds. Op 18 ok­to­ber reikt mi­nis­ter Ingrid van En­gels­ho­ven de prijs uit. Maar het zeer uit­een­lo­pen­de ar­chi­tec­to­ni­sche werk van de vier jon­ge ge­no­mi­neer­den kan, net als al­le nieu­we ex­po­si­ties, nog tot 10 maart wor­den be­won­derd.

“Je kunt je ver­ga­pen aan de ar­chie­ven van gro­te ont­wer­pers. Het prik­kelt je cre­a­ti­vi­teit.”

Niek van der Meer van Het Nieu­we In­sti­tuut

Het Nieu­we In­sti­tuut van­af 19 ok­to­ber

KHO LIANG IE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.