Ge­luk bou­wen

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

‘Buil­ding Hap­pi­ness’ is het the­ma van het Ar­chi­tec­tuur Film Fes­ti­val, waar­in al­les draait om de film, de stad en de ar­chi­tec­tuur. Op de­ze fees­te­lij­ke tien­de edi­tie wor­den tot en met zon­dag meer dan 85 films ver­toond. Daar­naast zijn er de­bat­ten en talk­shows met be­lang­wek­ken­de gas­ten uit bin­nen- en bui­ten­land. Naast op­ti­mis­me en bouw­ple­zier zijn er ook zor­gen over de toe­komst. Er wordt weer op gro­te schaal ge­bouwd, ont­wik­keld en ge­spe­cu­leerd. De toe­ris­ten­in­du­strie draait op vol­le toe­ren en ste­den met aan­spre­ken­de ar­chi­tec­tuur wor­den over­spoeld door een mil­joe­nen­pu­bliek. On­der­tus­sen groeit het be­sef dat ons voor­uit­gangs­den­ken niet meer is los te zien van ver­woes­ten­de ne­ven­ef­fec­ten: klimaatverandering, so­ci­a­le on­ge­lijk­heid, cul­tu­re­le con­flic­ten en ter­reur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.