Black Ey­ed Pe­as wil­len niet kla­gen over ‘goe­de ou­de tijd’

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA -

Als trio brach­ten de rap­pers Will.i.am, Ta­boo en Apl.de.ap rond de eeuw­wis­se­ling twee al­bums uit, te we­ten Be­hind The Front en Brid­ging

The Gap. Het we­reld­wij­de suc­ces kwam pas met de der­de plaat Elep­hunk, de eer­ste met Fer­gie als lid van The Black Ey­ed Pe­as. Eer­der na­men Kim Hill en Sier­ra Swan de vo­ca­len voor hun re­ke­ning, al wer­den zij nooit naar vo­ren ge­scho­ven als het ge­zicht van de groep. „We wil­den dat on­ze af­komst op ons nieu­we al­bum door­sche­mert”, ver­telt Apl.de.ap over

Mas­ters Of The Sun Vol. 1. De ti­tel van de ope­ningstrack van de plaat zegt ei­gen­lijk al­les: ‘Back 2 Hip­hop’. Een te­rug­keer naar ech­te hip­hop dus, zon­der re­pe­ti­tie­ve hi­tre­frei­nen en dan­ce­be­ats. „Dit is in fei­te ons der­de al­bum”, zegt Will.i.am stel­lig.

„Eer­lijk ge­zegd, vind ik dit de bes­te plaat die we ge­maakt heb­ben”, be­toogt Apl.de.ap trots. „We heb­ben meer­de­re stij­len uit­ge­pro­beerd op on­ze eer­de­re pla­ten en daar­door heb­ben we de he­le we­reld kun­nen zien. Ie­der­een kent de hits van The Black Ey­ed Pe­as, maar met dit al­bum zeg­gen we ei­gen­lijk dat we er ook vóór Elep­hunk al wa­ren. Dit is wat wij be­li­cha­men en we wil­len de­ze sound bij het gro­te pu­bliek in­tro­du­ce­ren. We be­gon­nen met jaz­zy hip­hop, waar de mees­te men­sen niet be­kend mee zijn. We von­den het erg tof om weer die mu­ziek te ma­ken. Het voel­de als­of we weer tie­ners wa­ren. Te­rug naar de da­gen van on­ze hel­den als A Tri­be Cal­led Quest, De La Soul en KRS-One. Ik ben trots op dit al­bum.” Ni­co­le Scher­zin­ger Op Mas­ters Of The Sun Vol. 1 wordt het drie­tal bij­ge­staan door on­der an­de­ren Nas, Slick Rick, Es­the­ro, Phi­fe Da­wg en ex-Pus­sy­cat Dolls-zan­ge­res Ni­co­le Scher­zin­ger. Aan­van­ke­lijk had Will.i.am Scher­zin­ger be­na­derd om zan­ge­res van The Black Ey­ed Pe­as te wor­den, maar dat ging niet door van­we­ge con­trac­tu­e­le ver­plich­tin­gen die ze had als lid van de mei­den­groep Eden’s Crush. Na het ver­trek van Fer­gie leek er ein­de­lijk plek voor Scher­zin­ger, al zingt ze maar op één lied­je op Mas­ters Of The

Sun Vol. 1 mee. „Het was nooit de be­doe­ling dat Fer­gie ver­van­gen zou wor­den”, ver­klaart Will.i.am. „Ze kan niet ver­van­gen wor­den. Maar Ni­co­le was in­der­daad on­ze eer­ste keu­ze.” Of zij zich in de toe­komst bij de groep zal voe­gen, laat hij in het mid­den. „Ze is te ho­ren op het nieu-

we al­bum, dus dat is een be­gin.”

Het was ruim ze­ven jaar re­la­tief stil rond­om The Black Ey­ed Pe­as, al werd er rond­om de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen wel nog een re­ma­ke van ‘Whe­re Is The Love?’ uit­ge­bracht. Op Mas­ters Of The Sun Vol. 1 staan meer­de­re num­mers die zo­wel mu­zi­kaal als tek­stu­eel de tijds­geest van­gen, al con­sta­teert de groep dat maar wei­nig an­de­re ar­ties­ten daar­mee be­zig zijn. „Dat is al­tijd zo ge­weest”, zegt Will.i.am. „Mar­vin Gaye had het over de maat­schap­pij op ‘What’s Go­ing On’, maar de an­de­re Mo­to­wn-ar­ties­ten zon­gen niet over wat er in de we­reld speel­de. Hip­hop heeft dat meest­al wel ge­daan. Het is een klas­siek ge­val van mu­zi­kan­ten die lie­ver men­sen ver­ma­ken dan dat ze hun car­ri­è­re op­of­fe­ren om be­lang­rij­ke za­ken aan te snij­den en daar­mee ver­deeld­heid te zaai­en on­der hun pu­bliek.”

To­taal­con­cept

Het nieu­we al­bum van The Black Ey­ed Pe­as staat niet op zich, maar maakt deel uit van een ‘to­taal­con­cept’, waar­van ook vir­tu­al re­a­li­ty, een aug­men­ted re­a­li­ty-app (be­ho­ren­de bij de hui­di­ge tour­nee) en een Mar­vel­strip­boek deel uit­ma­ken. De con­cert­reeks

is zelfs ge­ba­seerd op de ver­haal­lijn uit de co­mic Mas­ters Of The Sun:

The Zombie Chro­ni­cles. „Je kunt ze niet los van el­kaar zien”, legt Will.i.am uit. „Zo pro­du­ce­ren wij: com­ple­te idee­ën. De pla­ten­in­du­strie brengt tra­di­ti­o­neel een plaat uit met twaalf num­mers en mis­schien nog een ep en een vi­deo­clip, maar bij ons is het al­bum on­der­deel van een gro­ter ge­heel. Dat is on­ze bij­dra­ge aan cul­tuur.”

Het is de be­doe­ling dat de aug­men­ted re­a­li­ty-app ge­bruikt wordt bij de con­cer­ten die het trio geeft. Fans krij­gen door het ge­bruik van de app unie­ke vi­su­als en aug­men­ted re­a­li­ty­fil­ters te zien. „Men­sen staan toch al­tijd al met hun te­le­foon in de hand, dat is de re­a­li­teit”, weet ook Will.i.am. „Zo gaan men­sen nu naar con­cer­ten. Dan kan ik wel op het po­di­um gaan staan en roe­pen ‘stop die te­le­foons weg’, maar dat lijk ik wel een ou­we lul.” Na­dat hij dit zegt, doet Will.i.am op spot­ten­de wij­ze een ou­de zeur­piet na, waar­bij zijn col­le­ga’s Apl.de.ap en Ta­boo in de lach schie­ten. „Vroe­ger was al­les be­ter! Nee! Haal die te­le­foon maar te­voor­schijn en dan la­ten wij je wat gaafs zien.” The Black Ey­ed Pe­as geeft op 13 no­vem­ber een con­cert in AFAS Li­ve.

RY­AN PIERSE | GETTY IMAGES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.