Dood­ko­nijn

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

Dood­ko­nijn is een cre­a­tie van Di­a­na Ku­su­ma. Het vro­lij­ke, maar ook lu­gu­be­re dier prijkt op mu­ren, bouw­schut­tin­gen, be­stel­bus­jes, scoo­ters en an­de­re ver­ras­sen­de plaat­sen in de stad. Als knuf­fel en stic­ker is Dood­ko­nijn ook een suc­ces. Over het le­ven van Dood­ko­nijn is ech­ter nau­we­lijks iets be­kend. Ook de om­stan­dig­he­den die leid­den tot zijn le­vens­ein­de en hui­di­ge ver­schij­nings­vorm, zijn schim­mig. Spe­ci­aal voor het Na­tuur­his­to­risch Mu­se­um Rot­ter­dam, en in sa­men­wer­king met strip­fes­ti­val Cross Co­mix, maak­te Di­a­na Ku­su­ma de ten­toon­stel­ling ‘Het le­ven van Dood­ko­nijn’. Haar cre­a­tie prijkt le­vens­groot op de wand van de sta­ti­ge Ha­ver­horst Ves­ti­bu­le van het mu­se­um en een strip­ver­haal ver­schaft ein­de­lijk dui­de­lijk­heid over le­ven en dood van Dood­ko­nijn. De ex­po­si­tie ‘Het le­ven van Dood­ko­nijn - een strip (fi­guur) van Di­a­na Ku­su­ma’ duurt van 10 no­vem­ber 2018 t/m 20 ja­nu­a­ri 2019. Voor de ge­le­gen­heid zal een ori­gi­ne­le Dood­ko­nijn-knuf­fel wor­den bij­ge­zet in de aan­gren­zen­de ten­toon­stel­ling ‘Do­de die­ren met een ver­haal’. Ga voor meer in­for­ma­tie naar www.rot­ter­dam­fes­ti­vals.nl en www.uit­agen­da­rot­ter­dam.nl. Co­lo­fon

Uit in Rot­ter­dam is een uit­ga­ve van Rot­ter­dam Fes­ti­vals en Ui­ta­gen­da Rot­ter­dam in sa­men­wer­king met Me­tro Rot­ter­dam. Mail uitin­rot­ter­dam@me­tro­nieuws.nl voor vra­gen, op­mer­kin­gen, sug­ges­ties en in­for­ma­tie over ad­ver­te­ren in de­ze bij­la­ge. De re­dac­tie is niet aan­spra­ke­lijk voor even­tu­eel ge­maak­te fou­ten. Wij­zi­gin­gen voor­be­hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.