SLOB: ZET IN GE­VAL VAN NOOD MUZIKANT VOOR KLAS

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Ba­sis­scho­len die kam­pen met een te­kort aan le­ra­ren mo­gen voor som­mi­ge vak­ken men­sen voor de klas zet­ten die geen le­ra­ren­di­plo­ma heb­ben, maar wel over spe­ci­a­lis­ti­sche ken­nis be­schik­ken. Het gaat daar­bij om de vak­ken mu­ziek, dra­ma, han­den­ar­beid, kunst en we­reld­ori­ën­ta­tie. De on­der­wijs­in­spec­tie zal niet in­grij­pen, als het op scho­len dit soort ‘on­be­voeg­den’ voor de klas aan­treft. Dan moet wel eerst al­les zijn ge­daan om een an­de­re op­los­sing voor het pro­bleem te vin­den, al­dus het mi­nis­te­rie van On­der­wijs. Het mi­nis­ter Slob van On­der­wijs be­na­drukt dat dit geen struc­tu­re­le op­los­sing is voor het le­ra­ren­te­kort, maar al­leen „tij­de­lijk en in ge­val van nood” moet wor­den in­ge­zet, bij­voor­beeld tij­dens een griep­golf. „Als de in­spec­tie sig­na­len krijgt dat de kwa­li­teit of veiligheid ern­stig in het ge­ding zijn, zal een on­der­zoek wor­den ge­start”, stelt het mi­nis­te­rie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.