VIJF GROND­LEG­GERS, VIER PIJ­LERS

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Hoe vorm je een be­taald voet­bal­club, een bas­ket­bal­club, een hoc­key­club, een hand­bal­ver­e­ni­ging en een zaal­voet­bal­ver­e­ni­ging sa­men tot één nieu­we mul­ti­club?

Sa­lo­mon: „Stap voor stap. We heb­ben een krach­ti­ge vi­sie op het eind­beeld, maar het pro­ces er­naar­toe is or­ga­nisch. We wil­len de sterk­ste sport­club van Ne­der­land bou­wen, op Rot­ter­dam-Zuid, met top­sport, ta­len­t­ont­wik­ke­ling, so­ci­aal-maat­schap­pe­lij­ke pro­gram­ma’s en breed­te­sport als de vier pij­lers. We zijn be­gon­nen met top­sport en de so­ci­aal-maat­schap­pe­lij­ke pro­gram­ma’s om­dat we hier al een ster­ke ba­sis in had­den.’

Wat is er het af­ge­lo­pen half­jaar ge­re­a­li­seerd?

„Fey­en­oord Bas­ket­ball en Fey­en­oord Fut­sal zijn in­mid­dels on­der de nieu­we naam ac­tief, op het hoog­ste ni­veau in Ne­der­land. Meestrij­den om de prij­zen – de spor­tie­ve am­bi­tie – doen de­ze teams nog niet, maar op ter­mijn moe­ten we hier wel naar­toe groei­en. Fey­en­oord Hand­ball start ho­pe­lijk vol­gend sei­zoen. Ook mooi: we on­der­zoe­ken met adi­das of we Fey­en­oord-lij­nen voor de­ze spor­ten kun­nen ont­wik­ke­len.”

En op so­ci­aal-maat­schap­pe­lijk ge­bied?

„Hier zet­ten we nu de groot­ste stap­pen, sim­pel­weg om­dat Fey­en­oord al een ster­ke maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­tie heeft. Fey­en­oord brengt kin­de­ren en jon­ge­ren al ja­ren met suc­ces in be­we­ging. Let­ter­lijk, maar ook met on­der­wijs- en werk­ge­le­gen­heids­pro­gram­ma’s. Met de toe­voe­ging van nieu­we spor­ten wor­den de pro­gram­ma’s al­leen maar aan­trek­ke­lij­ker. El­ke dag de he­le dag sport aan­bie­den – dat is de kern.”

Waar­om is dit be­lang­rijk?

„Om­dat hier een gro­te uit­da­ging ligt. Uit­ge­re­kend in de wij­ken rond­om De Kuip blijft de sport­par­ti­ci­pa­tie ach­ter ten op­zich­te van de rest van Ne­der­land. Ter­wijl we uit on­der­zoek we­ten dat juist sport de ont­wik­ke­ling van men­sen en ze­ker kin­de­ren sti­mu­leert.”

Kin­de­ren en jon­ge­ren kun­nen straks on­der pro­fes­si­o­ne­le be­ge­lei­ding van Fey­en­oord-coa­ches in hun ei­gen wijk ken­nis­ma­ken met meer­de­re spor­ten. Wat als ie­mand door wil in één van de spor­ten?

„Dan ko­men we bij de pij­ler breed­te­sport. Voor de­ze door­stro­ming zijn er ster­ke sport­ver­e­ni­gin­gen no­dig. Hie­rover zijn we in­mid­dels in ge­sprek met meer­de­re clubs op Zuid, de ge­meen­te Rot­ter­dam en Rot­ter­dam Sport­sup­port. We zet­ten er­op in dat de­ze weg open ligt voor de start van vol­gend sei­zoen, zo­dat er di­rec­te aan­slui­ting is op de voet­bal-, zaal­voet­balen bas­ket­bal­cli­nics die we ge­ven.”

En uit­blin­kers?

„Ta­lent gaan we hel­pen om door te groei­en, dat zit in het dna van Fey­en­oord. We heb­ben een ta­len­ten­aca­de­mie voor meer­de­re spor­ten als droom­beeld, maar fo­cus­sen ons eerst op de drie an­de­re pij­lers.”

Waar­om groeit Fey­en­oord ei­gen­lijk uit tot mul­ti­club? Een be­taald voet­bal­club is toch al mooi ge­noeg?

„Fey­en­oord is een prach­ti­ge club en voor de goe­de or­de: de ont­wik­ke­ling van de mul­ti­club gaat niet ten kos­te van de be­taald voet­bal­club, van Fey­en­oord 1. De mo­ge­lij­ke bouw van een nieuw sta­di­on heeft het pro­ces ver­sneld, maar ook zon­der was de­ze stap ge­zet. Fey­en­oord is met haar foun­da­ti­on diep ver­an­kerd in de sa­men­le­ving op Zuid. Met hart en ziel wordt er da­ge­lijks ge­werkt om jon­ge­ren kan­sen te bie­den. En dat is no­dig, want de uit­da­gin­gen zijn groot. Fey­en­oord heeft een gi­gan­ti­sche aan­trek­kings­kracht en kan die nu op een gro­ter speel­veld in­zet­ten. Bas­ket­bal­trai­nin­gen wer­den al ge­ge­ven op Zuid, maar voort­aan in Fey­en­oord-kle­ding. Een enor­me vent van ruim twee me­ter in Fey­en­oord, Hoc­key­club Feij­enoord, HA­RO/ Snel­wiek (hand­bal), TPP Rot­ter­dam (zaal­voet­bal) en For­ward Lea­se Rot­ter­dam Bas­ket­bal zijn de grond­leg­gers van mul­ti­club Fey­en­oord. In mei 2018 te­ken­den zij een in­ten­tie­ver­kla­ring om sa­men uit te groei­en tot de sterk­ste sport­club van Ne­der­land. Met top­sport, ta­len­t­ont­wik­ke­ling, breed­te­sport en een breed so­ci­aal-maat­schap­pe­lij­ke pro­gram­ma als de vier pij­lers. rood-wit bas­ket­bal­shirt – re­ken maar dat die kin­de­ren aan­steekt met zijn en­thou­si­as­me voor sport.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.