HENK SPAAN NOURI: DE BELOFTE

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

We zul­len nooit we­ten hoe goed Ajax-voet­bal­ler Ab­del­hak Nouri zou wor­den. Vo­ri­ge zo­mer, aan het be­gin van wat zijn door­braak­sei­zoen had moe­ten zijn, stort­te hij tij­dens een oe­fen­wed­strijd ter aar­de. Daar­na is hij nooit meer bij be­wust­zijn ge­ko­men. In dit vlot­te boek wekt Henk Spaan de spe­ler tot le­ven aan de hand van in­ter­views en her­in­ne­rin­gen. Maar het gaat over meer dan de uit­zon­der­lij­ke voet­bal­ler die Nouri was, het gaat ook over zijn gro­te so­ci­a­le vaar­dig­he­den en zijn ta­lent voor team­buil­ding en saam­ho­rig­heid. Hier en daar wor­den die ei­gen­schap­pen veel her­haald, en dit blijft tot aan het ein­de voel­baar een ver­haal over een spor­ter die zijn be­lang­rijk­ste wed­strij­den nog moest spe­len, maar toch: is een mooi eer­be­toon ge­wor­den. Bij­zon­der is ook dat Spaan zijn ei­gen ver­le­den be­schrijft: hij groei­de op in deels de­zelf­de buurt als Nouri en deelt meer met hem dan je aan­van­ke­lijk zou den­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.