HOROSCOOP

Metro Holland (Rotterdam) - - @METRO -

RAM 21/3-19/4

Als je een moei­lij­ke pe­ri­o­de door­maakt, dan zul je mer­ken dat je de din­gen ein­de­lijk ook an­ders kunt gaan zien. Je krijgt weer ruim­te voor je­zelf en je zult een gro­te per­soon­lij­ke groei door­ma­ken.

STIER 20/4-20/5

Ga nou eens in te­gen die men­sen die din­gen zeg­gen en doen waar je het he­le­maal niet mee eens bent. Je hebt nu de kracht en de ener­gie er­voor, maak daar dus ge­bruik van.

TWEELING 21/5-20/6

Je hebt iets op je le­ver. Een pro­bleem waar je mee rond­loopt. Re­ken er op dat dit niet snel zal wor­den op­ge­lost. Een pri­ma si­tu­a­tie om je ge­duld te oe­fe­nen. De tijd brengt de op­los­sing.

KREEFT 21/6-22/7

Neem geen of zo min mo­ge­lijk ri­si­co’s van­daag. Dit is ty­pisch een dag om stil te zit­ten en niet te be­we­gen. Speel al­leen als jij vol­le­dig ze­ker bent van je zaak. Wacht an­ders lie­ver tot mor­gen.

LEEUW 23/7-22/8

Ben jij de laat­ste tijd kop­pig ge­weest? Pro­beer een keer toe te ge­ven, ja zal daar­mee echt geen ge­zichts­ver­lies lij­den. Je zult ver­baasd staan hoe goed je om­ge­ving op je ac­tie zal re­a­ge­ren.

MAAGD 23/8-22/9

Ben jij de laat­ste tijd kop­pig ge­weest? Pro­beer een keer toe te ge­ven. Je zult ver­baasd staan hoe goed je om­ge­ving daar­op zal re­a­ge­ren.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Van­daag wordt het jou al­le­maal even te veel. Ga een lek­ke­re wan­de­ling in de fris­se lucht ma­ken. Als je te­rug­komt ligt al­les er nog pre­cies zo, maar jij bent in je hoofd in ie­der ge­val lek­ker op­ge­ruimd.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Je hebt van­daag een warm emo­ti­o­neel ge­voel. Je straalt lief­de uit en dat heeft een zeer po­si­tie­ve uit­wer­king op jouw lief­des­re­la­tie of kan zelfs een nieu­we lief­de doen op­bloei­en.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Jij bent van­daag een su­per­op­ti­mist. En dat komt goed uit want met de­ze po­si­tie­ve in­stel­ling, be­reik je al­le doe­len die jij je voor van­daag ge­steld had.

STEENBOK 22/12-19/1

Je kunt de si­tu­a­tie heel re­a­lis­tisch in­schat­ten. Daar­door kun je ook de moed en het ge­duld op­bren­gen door te zet­ten, ter­wijl ie­mand an­ders al was af­ge­haakt. Heel goed ge­daan.

WATERMAN 20/1-19/2

Er kan van­daag een pit­ti­ge dis­cus­sie ont­staan. Daar is niets mis mee, zo­lang jij dui­de­lijk bent. Ge­bruik geen om­we­gen of di­plo­ma­tie, wees recht­door zee. Ge­voe­lig wordt het ge­sprek so­wie­so.

VISSEN 20/2-20/3

Jij hebt de nei­ging om din­gen die je dwars zit­ten niet uit te spre­ken. Dat maakt je erg ner­veus en je op­tre­den zal daar­door on­ze­ker zijn. Dat kun je echt niet ge­brui­ken. Heb ver­trou­wen in je­zelf.

El­ke dag de Me­tro-horoscoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.