Geen Ne­der­lands­ta­lig uit­stap­je meer voor Da­vi­na Mi­chel­le

Uit het niets scoort de Rot­ter­dam­se zan­ge­res Da­vi­na Mi­chel­le een joe­kel van een hit met de Glen Fa­ria-co­ver ‘Duurt Te Lang’. Dat ter­wijl ze lie­ver niet in het Ne­der­lands zingt. „Ne­der­lands­ta­lig komt nooit zo lek­ker uit mijn mond”, biecht ze scha­ter­la­chend

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - PIER­RE OITMANN

De agen­da van Da­vi­na Mi­cheld­ezer le zit da­gen zo vol dat ze ie­de­re dag met iets nieuws be­zig is. Me­tro spreekt haar ter­wijl ze op weg is naar een re­pe­ti­tie en ver­blijdt haar met het nieuws dat ze nóg een week bo­ven­aan de hit­lijs­ten staat met ‘Duurt Te Lang’, het num­mer dat ze af­ge­lo­pen sei­zoen zo vol over­ga­ve zong tij­dens tv-pro­gram­ma De Bes­te Zan­gers Van Ne­der­land. „Oh, echt waar, joh? Dat wist ik niet eens. Wat vet!” Eer­der de­ze week vloog ze nog op en neer naar Ca­li­for­nië voor de op­na­mes van een nieu­we ver­sie van ‘We Are The World’ met po­pu­lai­re YouTu­be-co­ver­ar­ties­ten uit ver­schil­len­de lan­den. Dit deed ze in de stu­dio waar Mi­chael Jack­son en Li­o­nel Ri­chie in 1985 het ori­gi­neel op­na­men. „Het is heel over­wel­di­gend. Dit had ik een jaar of twee jaar ge­le­den nooit ver­wacht, dat dit zou ge­beu­ren.”

“Het was een heel bij­zon­der jaar”, zegt ze te­rug­kij­kend op 2018. “Het be­gon ei­gen­lijk eind 2017 al met mijn co­ver van ‘What About Us’ van P!nk die vi­ral ging. Dat werd door­ge­trok­ken naar het nieu­we jaar met een sin­gle (‘Rel­o­ve’, red.). Dat was al­le­maal heel leuk en dat ging heel goed. In het voor­jaar van 2018 za­gen we dat de views op mijn YouTu­be-ka­naal enorm ste­gen en ver­vol­gens zijn we naar Ame­ri­ka ge­gaan. Twee keer: één keer om op te tre­den en één keer om te schrij­ven met song­wri­ters. Toen zijn we te­rug­ge­ko­men, in ju­ni had­den we de op­na­mes voor De Bes­te Zan­gers, daar­tus­sen heb ik nog twee we­ken vakantie ge­had, en daar­na kwa­men de uit­zen­din­gen en de ‘Duurt Te Lang’-gek­te. Nu is het al het ein­de van het jaar! Bij­na ie­der mo­ment in het jaar is goed ge­weest.”

Uit­ge­bon­jourd

Ne­der­land heeft er in­eens een po­pu­lai­re zan­ge­res bij. Dat ter­wijl Da­vi­na Mi­chel­le twee jaar ge­le­den niet eens in de buurt van de fi­na­le kwam in de ta­len­ten­jacht Idols. „Ik werd er vrij snel uit­ge­bon­jourd, maar ik had ook nog geen mu­zi­ka­le er­va­ring”, er­kent ze. „Ik wil­de eerst even kij­ken wat ik über­haupt al­le­maal kon en of ik het leuk vond. Ik zie ’t wel. Dus het is niet zo gek dat ik het niet zo­ver heb ge­schopt. Ik ver­wijt dat Idols niet, want ik heb niet al­les kun­nen la­ten zien wat ik in me had. Het is te­recht dat ze me er­uit ge­gooid heb­ben. Maar naar aan­lei­ding van mijn Idol­s­au­di­tie­film­pje ben ik wel weer te­recht­ge­ko­men bij het pro­duc­tie­team waar ik nu mee werk.”

Ze be­sloot on­danks het kort­ston­di­ge avon­tuur door te gaan met zin­gen, maar dan wel op ei­gen kracht. „Toen ik net klaar was met Idols voel­de het een beet­je als een af­gang, want je hoopt iets te be­rei­ken wat niet ge­beurt, we­ken­lang voor het oog van de kij­kers. Al was ik wel blij toen het klaar was. Ik vond er niet zo heel veel aan en het werd ook niet echt goed be­ke­ken. Het is so­wie­so bij veel te­le­vi­sie­pro­gram­ma’s zo dat ik de com­pe­ti­tie niet leuk vind.” De Rot­ter­dam­se blon­di­ne geeft toe dat ze heel na­ïef was toen ze er­aan be­gon. „Ik deed ge­woon mijn ogen dicht en ben er­in ge­stapt. Als ik er nu op te­rug­kijk, vind ik het geen eer­vol­le ma­nier van mu­ziek ma­ken. Ik zou het nooit meer doen.”

En­gels­ta­lig

Spe­ci­aal voor de kerst­pe­ri­o­de heeft Da­vi­na Mi­chel­le een co­ver op­ge­no­men van Jo­hn Len­nons ‘Ima­gi­ne’. „Dat is het fa­vo­rie­te kerst­lied­je van mijn oma”, glun­dert ze. Dit week­end start haar club­tour door Ne­der­land en niet lang daar­na ver­schijnt er nieu­we mu­ziek, die on­danks het me­ga­suc­ces van ‘Duurt Te Lang’ niet Ne­der­lands­ta­lig zal zijn. Dat vindt ze niet zo bij zich­zelf pas­sen. Dank­zij de co­vers op haar YouTu­be-ka­naal krijgt ze bo­ven­dien boe­kin­gen van­uit de he­le we­reld. „Dat is een van de re­de­nen waar­om ik niet Ne­der­lands­ta­lig wil zin­gen; ik wil de we­reld over.” Kort­om, er ge­beurt van al­les rond­om Da­vi­na Mi­chel­le, al geeft ze aan dat ze te wei­nig tijd heeft om er­bij stil te staan. „Het gaat enorm snel. Ik had niet eens door dat ik al zo­veel we­ken op num­mer 1 sta. Het is su­per­vet, maar het dringt soms niet he­le­maal door. Er zijn zo­veel nieu­we din­gen. Pas als ik even ga zit­ten met een groot glas wijn re­a­li­seer ik wat er aan de hand is. Dan ben ik enorm blij en voel ik me ver­eerd en ge­luk­kig dat mij dit mag over­ko­men. Ik denk dat er dui­zen­den mu­zi­kan­ten zijn die het pro­be­ren en niet aan de op­per­vlak­te ko­men. Ik had het ge­luk dat P!nk heeft ge­re­a­geerd op mijn co­ver. Door de cha­os van el­ke dag kan ik dat al­le­maal niet be­vat­ten. Het gaat ge­woon door.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.