Pro­mo­tie? Zo toon je je een sterk lei­der!

De mees­te lei­der­schaps­boe­ken gaan over wat suc­ces­vol­le lei­ders doen, maar ze ver­tel­len je mee­stal niet hoe je je ont­wik­kelt tot zo’n lei­der. Vol­gens spre­ker en au­teur Jo­ël Aerts moe­ten we juist daar veel meer aan­dacht aan be­ste­den.

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - AMARINS DE BOER [email protected]

„4 prin­ci­pes, 5 stap­pen, 6 tips…”, be­gint Jo­ël Aerts, au­teur van het boek Ont­wik­kel je Lei­der­schap. „Al­le­maal over hoe jij het ge­drag van een suc­ces­vol­le lei­ding­ge­ven­de óók kunt toe­pas­sen in jouw le­ven. Maar zo mak­ke­lijk werkt het niet. Ie­de­re lei­der is an­ders en lei­ding­ge­ven aan een groep la­bo­ran­ten werkt an­ders dan aan een groep jon­ge sa­le­shon­den.”

De in­spi­ra­tie voor zijn boek komt voort uit zijn ei­gen le­ven. „Op jon­ge leef­tijd ging ik ont­wik­ke­lings­hulp doen in Afri­ka. Al snel moest ik lei­ding­ge­ven, ter­wijl ik daar he­le­maal geen er­va­ring mee had. Van daar­uit kreeg ik de be­hoef­te om me te ver­die­pen in lei­der­schaps­ont­wik­ke­ling.”

‘Een ge­bo­ren lei­der’ is een ge­vleu­gel­de uit­spraak. Wat vind je daar­van?

„Dat beeld heb­ben we vaak door cha­ris­ma­ti­sche lei­ders, zo­als Oba­ma. Maar de mees­te lei­ders wor­den niet ge­bo­ren, ze ont­wik­ke­len zich en ver­schil­len enorm van el­kaar. Uit on­der­zoek blijkt dat je lei­der­schap voor 70 pro­cent toch echt zelf moet ont­wik­ke­len.”

Hoe doe je dit?

„Als lei­der krijg je min­der en slech­te­re feed­back, blijkt uit on­der­zoek. Ter­wijl het cru­ci­aal is voor je ont­wik­ke­ling. Vraag daar­om heel spe­ci­fiek en her­haal­de­lijk aan je col­le­ga’s wat je an­ders kunt doen. En als je het dan ont­vangt, moet je niet gaan ver­kla­ren en ver­de­di­gin­gen.”

Moet je als lei­der ie­der­een het­zelf­de be­han­de­len?

„Lei­der­schap gaat over men­sen. Ie­der­een is an­ders en daar moet jij als lei­der mee dea­len. Na­tuur­lijk moet je dui­de­lijk zijn en soms één lijn trek­ken, maar daar­naast is een per­soon­lij­ke be­na­de­ring be­lang­rijk. Het is jouw taak om als lei­der een plek te cre­ë­ren waar ie­der­een het best tot zijn recht kan ko­men. Lei­der­schap is maat­werk.”

Is lei­der­schap een­zaam?

„Het is een valkuil om ie­der­een te vriend te hou­den. Er wil­len al­tijd men­sen links­af, ter­wijl jij rechts­af wilt, en an­ders­om. Het is jouw taak om koers te kie­zen en dui­de­lijk te com­mu­ni­ce­ren. Dat kan soms een­zaam zijn, om­dat je be­paal­de ver­ant­woor­de­lijk­he­den niet met an­de­re kunt de­len, maar een ster­ke lei­der is ook kwets­baar. Doen als­of je al­les weet is on­zin­nig, dat heb­ben me­de­wer­kers echt wel door.”

Tij­dens ver­jaar­da­gen wordt vaak ge­klaagd over slech­te lei­ding­ge­ven­den. Hoe komt dat?

„Lei­der­schap is vaak een twee­de pro­fes­sie. Je hebt een pas­sie voor on­der­wijs, zorg of ont­wik­ke­lings­werk, en van daar­uit krijg je er ma­na­ge­ment­ta­ken bij. De mees­te men­sen heb­ben er dan ook niet voor ge­stu­deerd en het is vaak niet één van hun groot­ste pas­sies. Ze doen het er­bij om­dat het de vol­gen­de stap in hun car­ri­è­re is. Daar­naast moet je als lei­der soms las­ti­ge be­slui­ten ne­men. Dan kun je niet ie­der­een te vriend hou­den of al­tijd po­pu­lair zijn. Dat moet je dan ook voor­al niet pro­be­ren, want dan ga je echt ten on­der als lei­ding­ge­ven­de.”

Bestel Ont­wik­kel je lei­der­schap nu via ma­na­ge­ment­boek.nl/me­tro en je ont­vangt gra­tis het bij­be­ho­ren­de di­gi­ta­le werk­boek!

COLOURBOX.COM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.