LARS VAN DER WERF

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

CO­LUM­NIST Ik zat er tus­sen­in. Links van me zat ie­mand die heel erg te­gen Zwar­te Piet was, ei­gen­lijk te­gen het he­le feest zelfs. Rechts van me zat ie­mand die er juist heel erg voor was. Ter­wijl ze over mij heen te­gen el­kaar za­ten te blaas­ka­ken, dacht ik bij me­zelf aan Toon Her­mans. Z’n ‘Snieklaas’con­fe­ren­ce. De ou­de­re le­zers zul­len met­een we­ten waar ik het over heb. De jon­ge­re le­zers moe­ten het maar eens op­zoe­ken. Toon had in elk ge­val niks op met die he­le ‘Snieklaas’. ‘Ik heb nooit wat van ze ge­had’, zegt hij, ter­wijl de zaal bul­dert van het la­chen. ‘Schijn­hei­li­ge’, gaat hij dan ver­der, ‘en die knecht vind ik ook een zak’. Ik moet er om la­chen bij me­zelf, als ik het af­speel in m’n hoofd.

Ter­wijl de voor­stan­der rechts van me er al­ler­lei be­la­che­lij­ke ar­gu­men­ten bij­haalt die ik niet eens had kun­nen be­den­ken, hoor ik de te­gen­stan­der even be­la­che­lij­ke ar­gu­men­ten er te­gen­in gooi­en. Ik denk aan vroe­ger. Aan hoe mijn Su­ri­naam­se buur­man ver­tel­de dat in Su­ri­na­me de pie­ten wit wa­ren en de Sin­ter­klaas zwart. Ik denk aan hal­ver­we­ge de ja­ren ’90, toen ie­der­een Sin­ter­klaas maar ou­bol­lig vond en in­eens de ca­deau­tjes on­der de kerst­boom leg­de, met heel fan­cy glim­mend in­pak­pa­pier met een strik er­op.

Al­les ver­an­dert. Ik vind dat pri­ma. Ver­an­de­ring doet le­ven. Ik kan me het le­ven niet voor­stel­len zon­der ver­an­de­ring. Al­les bij het ou­we la­ten is al­tijd een slecht idee. Mijn moe­der ver­tel­de laatst van de Sin­ter­klaas uit haar jeugd. Een stren­ge, sta­ti­ge fi­guur die hoog op een bal­kon stond en dreig­de met in de zak naar Span­je en de roe. De Sin­ter­klaas in mijn jeugd was een wat sul­li­ge ou­we vent die in z’n han­den mocht wrij­ven dat hij ten­min­ste een paar ge­wiek­ste Pie­ten bij zich had, an­ders zou het al­tijd fout zijn ge­gaan.

Links en rechts ble­ven in m’n oren schreeu­wen. Ik ben op­ge­staan en weg­ge­lo­pen. Ze merk­ten het niet eens. Op 5 de­cem­ber vie­ren we thuis ge­woon Sin­ter­klaas. Het zal mij een zorg zijn wel­ke kleur Piet heeft. Als ‘ie maar een zak ca­deau­tjes voor me bij zich heeft. Dat lijkt mij ui­t­ein­de­lijk toch het be­lang­rijk­ste.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.