Ge­le hes­jes roe­ren zich te­gen ka­bi­net

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De drie ac­tie­voer­ders in ge­le hes­jes die za­ter­dag in Den Haag wer­den op­ge­pakt, zijn weer op vrije voe­ten. Ze wa­ren aan­ge­hou­den om­dat ze on­der meer geen ge­hoor ga­ven aan een ver­or­de­ning van de po­li­tie. En­ke­le tien­tal­len ac­tie­voer­ders had­den zich bij het ge­bouw van de Twee­de Ka­mer ver­za­meld om, in na­vol­ging van de Fran­se pro­test­be­we­ging Les Gil­lets Jau­nes (de ge­le hes­jes), te de­mon­stre­ren te­gen het re­ge­rings­be­leid. De be­to­ging ver­liep rus­tig.

Ook de man die za­ter­dag in Maas­tricht werd aan­ge­hou­den tij­dens een de­mon­stra­tie is weer vrij. Hij was op­ge­pakt voor ver­sto­ring van de open­ba­re or­de.

In Den Haag en Maas­tricht de­mon­streer­den in to­taal iets meer dan hon­derd men­sen te­gen het re­ge­rings­be­leid. In Maas­tricht hin­der­den ac­tie­voer­ders op en­ke­le plaat­sen het ver­keer. De po­li­tie voor­kwam dat de de­mon­stran­ten in ge­le hes­jes de A2 blok­keer­den. De po­li­tie nam ook een ca­me­ra in be­slag van een man die de aan­hou­ding van de ac­tie­voer­der film­de.

Eén op de drie (34 pro­cent) Ne­der­lan­ders juicht het toe dat ook in ons land een ge­le hes­jes­be­we­ging ont­staat. Voor­al kie­zers van de PVV, Forum voor De­mo­cra­tie (FvD) en de SP zijn er blij mee, maar ook 8 pro­cent van de men­sen die op de VVD stem­men. Dat blijkt uit een pei­ling van Mauri­ce de Hond.

De be­to­ging van de 'ge­le hes­jes' in Pa­rijs liep za­ter­dag daaren­te­gen we­der­om vol­le­dig uit de hand. Tien­tal­len au­to's gin­gen in vlam­men op, bij ban­ken wer­den rui­ten in­ge­gooid en straat­meu­bi­lair werd ver­nield. Som­mi­ge ac­tie­voer­ders be­ko­gel­den de po­li­tie en wier­pen bar­ri­ca­des op. Bij de con­fron­ta­tie met de op­roer­po­li­tie vie­len tach­tig ge­won­den, on­der wie veer­tien agen­ten. Er wer­den bij­na 200 men­sen ge­ar­res­teerd. Het was een cha­o­ti­sche be­doe­ning rond de be­roem­de Arc de Tri­omp­he, die zelfs be­scha­digd raak­te. Daar werd ook een ge­bouw in vlam­men ge­zet. Ze­ker 19 me­tro­sta­ti­ons wer­den ge­slo­ten, waar­on­der de be­ken­de sta­ti­ons Étoi­le, Ope­ra en Bas­til­le.

Gro­te wa­ren­hui­zen als La­fay­et­te slo­ten de deu­ren. Bij de der­de be­to­ging van 'Gi­lets Jau­nes' wa­ren zo'n 75.000 men­sen op de been. De 'Gi­lets Jau­nes' de­mon­stre­ren te­gen de ho­ge kos­ten van hun le­vens­on­der­houd in het al­ge­meen en ver­ho­ging van de brand­stof­ac­cijns in het bij­zon­der. ANP

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.