Oran­je mag we­der­om te­gen Die Man­n­schaft

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Oran­je werd tij­dens de lo­ting in Du­blin aan de we­reld­kam­pi­oen van 2014 ge­kop­peld. Oran­je trof de Duit­sers dit jaar ook al in de groeps­fa­se van de nieu­we Na­ti­ons Le­a­gue. Ne­der­land won in de Johan Cruijff Are­nA (3-0) en speel­de ge­lijk in Gel­sen­kir­chen (2-2).

Het Ne­der­lands elf­tal stuit ook op Noord-Ier­land, Est­land en Wit-Rus­land. De bes­te twee ploe­gen van ie­de­re pou­le plaat­sen zich voor het EK dat in twaalf lan­den wordt ge­hou­den. Het kwa­li­fi­ca­tie­toer­nooi gaat eind maart van start.

Bonds­coach Ronald Koe­man had Duits­land lie­ver ont­lo­pen in het kwa­li­fi­ca­tie­toer­nooi voor het EK van 2020. Maar ver­der was hij te­vre­den over het re­sul­taat van de lo­ting in Du­blin. ,,Duits­land was de zwaarst mo­ge­lij­ke te­gen­stan­der", zei hij voor de ca­me­ra van de NOS. ,,Maar ver­der is het een pri­ma lo­ting. De bes­te twee ploe­gen gaan naar het EK. We zijn aan on­ze stand ver­plicht om ons te plaat­sen. We gaan ons goed voor­be­rei­den en moe­ten nog even af­wach­ten wat het sche­ma wordt."

Oran­je was groeps­hoofd tij­dens de lo­ting, met dank aan de goe­de re­sul­ta­ten in de Na­ti­ons Le­a­gue. ,,Duits­land was de sterk­ste ploeg in pot 2", zei Koe­man. ,,Maar ver­vol­gens krij­gen we Noord-Ier­land uit pot 3. Dat had bij­voor­beeld ook Ser­vië kun­nen zijn. Ik ben ui­t­ein­de­lijk wel te­vre­den. Ik kan niet on­te­vre­den zijn van­we­ge Duits­land. Dat is maar één te­gen­stan­der."

Bonds­coach Joa­chim Löw van Duits­land ver­heugt zich op de twee du­els met Ne­der­land in de kwa­li­fi­ca­tie van het EK 2020. ,,De lan­den ken­nen el­kaar on­der­tus­sen heel goed en het zijn al­tijd in­te­res­san­te wed­strij­den", zei hij te­gen de NOS na de lo­ting in Du­blin waar de lan­den aan el­kaar wer­den ge­kop­peld.

De Duit­se bonds­coach ziet Ne­der­land en Duits­land als fa­vo­rie­ten in de groep en is op­ti­mis­tisch over de kan­sen met ver­der Noord-Ier­land, Est­land en Wit-Rus­land. ,,We ken­nen on­ze ei­gen kracht. Nor­maal ge­spro­ken zul­len Duits­land en Ne­der­land zich uit de­ze groep kwa­li­fi­ce­ren."

Des­on­danks wil­de Löw niet zeg­gen dat de eer­ste plaats in de groep het doel is. ,,In de vo­ri­ge twee kwa­li­fi­ca­ties za­ten we in een goe­de fa­se. Toen kon­den we dat als doel stel­len. Nu be­gin­nen we van­af de ba­sis en wil­len we niet te ar­ro­gant zijn", zei de 58-ja­ri­ge coach.

Vol­gens Löw maakt het niet uit dat Noord-Ier­land in plaats van Ier­land aan de groep werd toe­ge­voegd. ,,Het is ze­ker geen een­vou­di­ge te­gen­stan­der. We heb­ben er in de WK-kwa­li­fi­ca­tie te­gen ge­speeld en het wa­ren geen ge­mak­ke­lij­ke wed­strij­den."

Bonds­coach Mi­chael O'Neill van Noord-Ier­land sprak van een las­ti­ge lo­ting. ,,We tref­fen twee van de top­teams uit Eu­ro­pa. De du­els met Duits­land en Ne­der­land zijn mooie wed­strij­den. We zul­len knok­ken voor de twee­de plek in de groep, maar er be­staat ook nog een kans om je te kwa­li­fi­ce­ren via de play-offs van de Na­ti­ons Le­a­gue."

HET NE­DER­LANDS ELF­TAL STUIT IN HET KWA­LI­FI­CA­TIE­TOER­NOOI VOOR HET EK VAN 2020 OP DUITS­LAND.

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.