Jør­gen­sen how in Kuip

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

15:42 uur

Er staan in de twee­de helft tien mi­nu­ten op de klok als Hir­ving Lo­za­no van­af rechts een voor­zet geeft rich­ting De Jong. Hij komt hoog, maar dat is me­de te dan­ken aan Je­re­miah St. Jus­te die als op­stap­je fun­geert. Over­tre­ding. De Jong spreidt zijn ar­men, de on­macht straat er­van af.

15:43 uur

De Jong schiet voor het eerst op doel. Het is niet meer dan een zach­te stui­ter­bal die een­vou­dig op­ge­raapt kan wor­den door Jus­tin Bij­low. Tot groot ge­noe­gen van het Fey­en­oord-le­gi­oen dat ver­baal nog wat ex­tra zout in de wond van De Jong strooit.

16:00 uur

Ste­ven Berg­wijn brengt de span­ning te­rug in de wed­strijd: 2-1 met nog twin­tig mi­nu­ten op de klok. De Jong zwaait met een arm wild in het rond om aan zijn ploeg­ge­no­ten en de PSV-aan­hang dui­de­lijk te ma­ken dat er nog al­tijd hoop is op een goed re­sul­taat.

16:23 uur

Af­ge­lo­pen. De eer­ste ne­der­laag van PSV is een feit. Na­dat De Jong de sup­por­ters in het uit­vak heeft be­dankt voor hun steun, loopt hij naar de zij­lijn waar Hans Kraay jr. van Fox Sports op hem staat te wach­ten met een mi­cro­foon. „We heb­ben de eer­ste helft van ons­zelf ver­lo­ren”, zegt de spits, ter­wijl hij het zweet van zijn hoofd veegt. „Fey­en­oord won heel veel twee­de bal­len en daar pro­fi­teer­den zij op­ti­maal van. Wij wa­ren veel te slor­dig. In de twee­de helft brach­ten wij veel meer ener­gie en kon­den we ons ei­gen spel spe­len.” Na het flits­in­ter­view­tje mag De Jong naar de kleed­ka­mer. Van­uit zijn oog­hoek ziet hij de spe­lers van Fey­en­oord feest­vie­ren met de aan­hang.

16:42 uur

Al­leen al van­we­ge zijn prach­ti­ge ope­nings­tref­fer is het in­te­res­sant om na de wed­strijd nog even met Jør­gen­sen van ge­dach­ten te wis­se­len, dus vra­gen we aan de af­de­ling pers­voor­lich­ting van Fey­en­oord of we de doel­pun­ten­ma­ker kun­nen spre­ken. Ge­bles­seerd uit­ge­val­len of niet. „Ni­co­lai is al naar huis ge­stuurd”, krij­gen we te ho­ren.

16:57 uur

De Jong ver­schijnt wel in de zo­ge­naam­de mixed-zo­ne, waar ver­te­gen­woor­di­gers van de me­dia en de voet­bal­lers el­kaar na een wed­strijd ont­moe­ten. Er wordt hem ge­vraagd naar zijn dom­me bal­ver­lies waar de 2-0 van Fey­en­oord uit voort­kwam. „Die ver­ant­woor­de­lijk­heid neem ik op me, dat had niet mo­gen ge­beu­ren. Maar het was ty­pisch voor de ma­nier waar­op we in de eer­ste helft speel­den. Heel slor­dig. Al moet ik ook toe­ge­ven dat Fey­en­oord het heel goed deed. We wis­ten van te­vo­ren dat zij heel agres­sief zou­den gaan spe­len, maar we had­den er geen ant­woord op. In de twee­de helft was al­les an­ders en do­mi­neer­den wij. We kwa­men goed op 2-1, maar daar­na wa­ren we he­laas niet in staat om ook nog de ge­lijk­ma­ker te for­ce­ren. Als die ook nog was ge­val­len, denk ik dat we hier zelfs had­den kun­nen win­nen.” Het gat met num­mer 2 Ajax is ge­slon­ken tot 2 pun­ten. De strijd om de ti­tel ligt weer vol­le­dig open. De Jong enigs­zins ge­ïr­ri­teerd: „Ja, na­tuur­lijk ligt die open. Wij heb­ben nooit ge­zegd dat ‘ie ge­slo­ten was.”

17:05 uur

Even ver­der­op doet Ste­ven Berg­huis zijn ver­haal. Hij was ver­ant­woor­de­lijk voor de schit­te­ren­de pass op de sco­ren­de Jør­gen­sen. Dol­blij is hij voor zijn ploeg­ge­no­ten die van­daag tot sco­re kwa­men. „Het is hart­stik­ke mooi voor die jon­gens.” Maar van eu­fo­rie is bij Fey­en­oord geen spra­ke na de 2-1 ze­ge op PSV, zegt de vleu­gel­spe­ler. „Het had net zo goed 2-2 kun­nen zijn, want in de twee­de helft speel­den wij niet zo goed als in de eer­ste helft. Don­der­dag spe­len we de in­haal­wed­strijd te­gen VVV-Ven­lo en ie­der­een zegt nu al dat on­ze ach­ter­stand nog maar ze­ven pun­ten is. Maar dan moe­ten we eerst don­der­dag zien te win­nen. Als dat niet lukt, is de over­win­ning op PSV voor niets ge­weest.”

17:18 uur

Ter­wijl de bus van PSV rich­ting Bra­bant ver­trekt, staat Lars­son met een bre­de glim­lach de pers te woord. Het moet voor hem een ge­not zijn om na al­le kri­tiek van de af­ge­lo­pen maan­den ein­de­lijk be­slis­send te zijn voor Fey­en­oord. „Ach, ik trek me nooit iets aan van kri­tiek van bui­ten­af. Maar je zou dit in­der­daad mijn mooi­ste per­soon­lij­ke mo­ment bij Fey­en­oord kun­nen noe­men. Het is goed om al­le lief­de van mijn me­de­spe­lers te voe­len, want ie­der­een was su­per­blij voor me. Hoe ik dit ga vie­ren? Ik ga zo naar huis om lek­ker te eten. Ik ben be­nieuwd wat mijn vrouw heeft klaar­ge­maakt.”

Luuk de Jong ar­ri­veert bij sta­di­on Feij­enoord. Er zijn veel ogen ge­richt op de aan­voer­der van PSV, die in bloed­vorm ver­keert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.