HO­RO­SCOOP

Metro Holland (Rotterdam) - - @METRO -

RAM 21/3-19/4

Je pakt een pro­bleem ver­keerd aan. Ge­luk­kig is het nog niet te laat om van tac­tiek te ver­an­de­ren. Met een beet­je moed zal de­ze ge­durf­de om­me­zwaai met ze­ker­heid tot suc­ces lei­den.

STIER 20/4-20/5

Lang le­ve de hu­mor en de ma­nier waar­op jij die in kunt zet­ten. Je bent als geen an­der in staat pijn­lij­ke si­tu­a­ties te ont­span­nen door het ma­ken van een grap­je. Dat wordt zeer ge­waar­deerd.

TWEELING 21/5-20/6

Pro­beer te voor­ko­men dat jouw ei­gen slech­te hu­meur dat van je part­ner ook be­derft. Maak jouw part­ner niet on­ze­ker door ge­ër­ger­de op­mer­kin­gen, maar pro­beer hem/haar te steu­nen.

KREEFT 21/6-22/7

Je vindt dat je re­la­tie je vrij­heid be­perkt. Dat is zeer waar­schijn­lijk ook zo, maar als je dat zo sterk er­vaart en niet het ge­voel hebt dat er iets te­gen­over staat, zul je daar echt iets aan moe­ten doen.

LEEUW 23/7-22/8

Jij krijgt bin­nen­kort heel goed nieuws. Wat dat is, is nog on­dui­de­lijk maar waar­schijn­lijk ligt het goe­de nieuws op het fi­nan­ci­ë­le vlak. Een nieu­we baan, een erfenis? Het kan van al­les zijn.

MAAGD 23/8-22/9

Be­moei je van­daag maar met jouw ei­gen za­ken. Een goed be­doeld ad­vies komt niet aan. Men kan er zelfs zeer boos op re­a­ge­ren.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Blijf ook in die moei­lij­ke si­tu­a­tie je­zelf. Dan kan er echt niets fout gaan. Jij dwingt daar­mee res­pect af.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Jij be­schikt over zeer veel ener­gie waar­mee je moei­te­loos tal­lo­ze hin­der­nis­sen neemt. "Waar haal je de ener­gie van­daan?" zal men zich af­vra­gen.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Zorg er­voor dat je van­daag uit­ge­sla­pen en fit de dag be­gint. Je kunt wel eens het een en an­der om je oren krij­gen. Maar ont­houd dat het nooit zo erg is als het lijkt.

STEENBOK 22/12-19/1

Je ont­moet van­daag in­te­res­san­te per­so­nen, die je be­hoef­te aan een ge­sprek "op ni­veau" en nieu­we er­va­rin­gen zul­len in­vul­len. Er kan zelfs een wel heel in­te­res­sant (en lief) per­soon tus­sen zit­ten.

WATERMAN 20/1-19/2

Blijf trouw aan je ei­gen prin­ci­pes. Als je dat doet wat naar je ei­gen ge­voel goed is, hoef je ach­ter­af nooit er­gens spijt van te heb­ben. Ook niet als blijkt dat je de ver­keer­de be­slis­sing hebt ge­no­men.

VISSEN 20/2-20/3

Je zou het liefst je tijd wil­len door­bren­gen met de men­sen waar je om geeft. Na­tuur­lijk is er nog veel te doen, maar vat je ta­ken niet zo zwaar op. Neem de tijd om het ge­zel­lig te ma­ken met je dier­ba­ren.

El­ke dag de Me­tro-ho­ro­scoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.