#sor­ry­ne­der­land

Metro Holland (Rotterdam) - - @METRO -

Het is weer flink raak. Na­dat Johan Derk­sen af­ge­lo­pen week op televisie zei dat ho­mo’s ge­woon zon­der moei­lijk te doen uit de kast moe­ten ko­men als ze ook maar een beet­je ka­rak­ter heb­ben, deel­den tal­lo­ze LHBTI’ers op so­ci­a­le me­dia hun co­ming out ver­ha­len, die soms be­hoor­lijk schrij­nend zijn, on­der de hashtag #sor­ryjohan De­ze hashtag wordt door me­nig­een lo­vend ont­van­gen, maar er zijn ook ge­noeg re­ac­ties te vin­den van men­sen, die zeg­gen dat de LHBTI’ers ach­ter de hashtag zich niet zo moe­ten aan­stel­len. Dit zijn de men­sen die be­we­ren dat we in Ne­der­land niet meer te­gen een grap­je kun­nen.

In mijn werk als do­cent help ik leer­lin­gen re­gel­ma­tig bij het be­grij­pen van las­ti­ge woor­den. Daar­om heb ik het woor­den­boek er eens even bij ge­pakt. De Dik­ke van Da­le de­fi­ni­eert het woord ’grap’ als ’iets ver­ma­ke­lijks, een aar­dig­heid.’ Hoe leg ik mijn leer­lin­gen uit dat op­mer­kin­gen over min­der­he­den ’ver­ma­ke­lijk’ zijn, of ster­ker nog: dat ze be­doeld zijn als ’een aar­dig­heid’?

Hoe leg ik dat uit, in een tijd waar­in groe­pen men­sen steeds meer te­gen­over­el­kaar­ko­men­te staan, dis­cus­sies po­la­ri­se­ren en som­mi­ge men­sen niet eens meer in staat zijn om in te zien wat de ge­vol­gen kun­nen zijn van op­mer­kin­gen als die van Johan Derk­sen?

Voor mij valt dat niet uit te leg­gen. Ze­ker niet aan de leer­lin­gen die mij toe­ver­trou­wen dat ze het span­nend vin­den om uit de kast te ko­men. Of die uit­ge­schol­den wor­den om­dat ze een hoofd­doek dra­gen. En ook niet aan die leer­lin­gen die mij vra­gen of Ne­der­land niet hun land kan zijn als hun klas­ge­no­ten zeg­gen dat ze moe­ten te­rug­gaan naar hun ei­gen land. Dus #sor­ry­ne­der­land dat ik niet te­gen een grap­je kan. #sor­ry­ne­der­land dat ik het fijn vind dat po­li­ti­ci als Ingrid van En­gels­ho­ven op­ko­men voor de rech­ten van min­der­he­den. En #sor­ry­ne­der­land dat ik mijn leer­lin­gen al­tijd zal blij­ven le­ren dat em­pa­thie op kun­nen bren­gen voor een an­der be­lang­rij­ker is dan het ma­ken van een grap.

’Hoe leg ik mijn leer­lin­gen uit dat op­mer­kin­gen over min­der­he­den ’ver­ma­ke­lijk’ zijn, of ster­ker nog: dat ze be­doeld zijn als ’een aar­dig­heid’?’ Fem­ke Swar­te

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.