Ajax dol­blij met ze­ge Fey­en­oord op kop­lo­per PSV PA­GI­NA 11-12-13

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De span­ning om de lands­ti­tel voet­bal is vol­le­dig te­rug. Door­dat PSV de uit­wed­strijd bij Fey­en­oord met 2-1 heeft ver­lo­ren (zie pa­gi­na’s 12-13), voe­len de Eind­ho­ve­na­ren con­cur­rent Ajax he­vig in de nek hij­gen. Het ver­schil tus­sen de kop­lo­per en run­ner-up is nu te­rug­ge­bracht tot slechts twee punt­jes. 1 FRAN DOS

Van de 25 eer­de­re edi­ties van AZ-Wil­lem II had­den de be­zoe­kers er maar één ge­won­nen. Maar dank­zij twee goals van, wie an­ders, Francisco 'Fran' Sol Or­tiz na­men de Til­bur­gers de pun­ten mee naar huis: 0-2. Met 12 sei­zoen­s­tref­fers heeft Sol nu meer dan de helft van de 23 doel­pun­ten van de Tri­co­lo­res ge­maakt. Wij stel­len voor: als de Span­jaard aan het sei­zoens­eind nog steeds meer dan 50 pro­cent van al­le Til­burg­se goals heeft ge­maakt, dat Wil­lem II voort­aan 'Fran Dos' heet.

3 EP­KE

Voor­af­gaand aan Heerenveen-For­tu­na Sit­tard (3-1) werd turn­kam­pi­oen Ep­ke Zon­der­land ge­hul­digd voor zijn re­cen­te we­reld­ti­tel aan de rek­stok. Mis­schien had­den de Frie­zen hun re­gi­o­na­le sport­held eer­der moe­ten uit­no­di­gen, want on­der het toe­ziend oog van Ep­ke boek­te Heerenveen in haar ze­ven­de thuis­du­el pas de eer­ste ze­ge in het ei­gen Abe Lenstra-sta­di­on. Høegh, uit­blin­ker Ze­ne­li en Van Amers­foort scoor­den.

2 8 OP RIJ

Met speels ge­mak heeft Ajax de thuis­wed­strijd te­gen ADO Den Haag tot een goed ein­de ge­bracht. De num­mer twee van de ere­di­vi­sie be­nut­te vijf van de ve­le kan­sen en mocht de acht­ste com­pe­ti­tie­ze­ge op rij vie­ren (5-1). Ter­wijl het du­el vo­rig sei­zoen nog in een bloe­de­lo­ze 0-0 ein­dig­de, maak­te Ajax er nu - dank­zij goals van Ne­res, Tag­lia­fi­co, De Ligt (zie foto), Van de Beek en Dol­berg voor de ei­gen fans een fees­te­lij­ke mid­dag van. Meij­ers zorg­de voor de Haag­se ere­tref­fer.

4 BACK?

Als je de Wi­ki­pe­dia-pa­gi­na van Ca­ner Ca­vlan op­zoekt, staat er dat de Ne­der­landsTurk­se prof­voet­bal­ler bij voor­keur als ver­de­di­ger speelt. Maar dat is fa­ke news. Dank­zij de be­lang­rij­ke ge­lijk­ma­ker te­gen Vi­tes­se (op de foto scoort hij de 1-1), is Em­men-links­back Ca­vlan nu be­trok­ken bij 6 van de laatste 8 Drent­se goals. Daar­mee zorg­de Ca­vlan voor een be­lang­rijk punt voor de Em­me­na­ren.

5 326

Tij­dens zijn 326ste du­el als coach in de ere­di­vi­sie ken­de Dick Ad­vo­caat twee per­soon­lij­ke pri­meurs. Ten eer­ste had hij bin­nen 26 mi­nu­ten nog nooit met 3-0 ach­ter ge­staan, maar dat ge­beur­de nu wel met ’zijn’ FC Utrecht op be­zoek bij Ex­cel­si­or (uit­slag 3-3). Bo­ven­dien zat hij tij­dens de rust in de kleed­ka­mer van de scheids om met de ar­bi­ter een be­slis­sing om­trent een om­stre­den pe­nal­ty te be­kij­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.