Hoe goed is jouw ver­keers­ken­nis?

Hon­derd­dui­zen­den ver­keers­bor­den in Ne­der­land kun­nen be­ter maar ge­woon weg­ge­haald wor­den. Ze zor­gen voor meer verwarring dan ver­dui­de­lij­king.

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - AN­NE KERSTEN nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

Van de ruim drie mil­joen waar­schu­wing­sen ge­bods­bor­den is twin­tig pro­cent over­bo­dig. Dat blijkt uit on­der­zoek van Vei­lig Ver­keer Ne­der­land (VVN), het ken­nis­cen­trum ver­keer en ver­voer van de over­heid (CROW) en de HR Groep, die al­le ver­keers­bor­den in ons land heeft ge­re­gi­streerd.

Die ver­keers­bor­den kun­nen dan ook maar be­ter wor­den weg­ge­haald, be­aamt ver­keers­psy­cho­loog Gerard Ter­toolen. „Het is een slech­te zaak.” Als voor­beeld noemt hij een to­taal on­be­grij­pe­lijk ver­keers­bord in Zalt­bom­mel, dat aan­geeft dat de weg ver­bo­den is voor trac­tors, brom­mers en fiet­sers. Met daar­on­der de tekst dat het uit­ge­zon­derd is voor trac­tors, brom­mers en fiet­sers. „Een idi­o­te bood­schap, die kun­nen ze be­ter maar met­een weg­ha­len.”

Er zijn vol­gens hem drie re­de­nen voor de over­daad aan on­be­grij­pe­lij­ke en on­no­di­ge bor­den. „Ik vind dat weg­be­heer­ders on­vol­doen­de na­den­ken over wat een mens kan ver­wer­ken tij­dens een au­to­rit”, ver­telt Ter­toolen. „Als er iets ver­an­dert, plaatst men er al snel een bord bij, zon­der na te den­ken of er al te veel staan of niet.”

Ge­da­teerd

Re­den twee is de wet­te­lij­ke ver­plich­ting tot het neer­zet­ten van bor­den. „Als er een bob­bel Dit is een beet­je een strik­vraag, want het gaat hier om een proef met spe­ci­a­le ver­keers­bor­den. Dit bord (de lin­ker) geeft aan dat vracht­wa­gen­chauf­feurs moe­ten op­pas­sen en met 40 km/h door de bocht zou­den moe­ten gaan, zo­dat er min­der trucks kan­te­len. in de weg zit en er staat geen bord, is dat een straf­baar feit", al­dus Ter­toolen. „Zo­dra er een bord staat, is het goed.” Ook wor­den bor­den niet weg­ge­haald als ze ge­da­teerd zijn. „Dan staan er bor­den van om­lei­din­gen die al lang voor­bij zijn of weg­werk­zaam­he­den die al uit­ge­voerd zijn.”

Dat maakt het voor de weg­ge­brui­ker moei­lijk, want die moet tij­dens het rij­den de juis­te in­for­ma­tie se­lec­te­ren. Ter­toolen: En „Je kan maar be­paal­de din­gen aan met je hoofd als je aan het ver­keer deel­neemt. Dus in­ge­wik­kel­de lap­pen tekst ko­men niet bin­nen.” Er moet vol­gens hem ge­werkt wor­den met pic­to­gram­men. „Die we­ten we, her­ken­nen we en is mak­ke­lijk.”

Ver­keers­quiz

Maar hoe zit het met jouw ken­nis van ver­keers­bor­den? Test het met Me­tro’s quiz. Een mak­ke­lij­ke, maar hij wordt nog vaak ver­ward met het bord met een kruis er­door­heen. De­ze be­te­kent dat er niet ge­par­keerd mag wor­den aan de­ze kant van de weg. Nu ma­ken we het al iets­jes moei­lij­ker. Want hoe zit het nu met stil­staan of par­ke­ren? Je mag hier tus­sen 12.00 en 7.00 uur niet stil­staan en tus­sen 7.00 en 12.00 niet par­ke­ren. In de uren dat er wel mag wor­den ge­par­keerd, moet er be­taald wor­den. Het word t nog eens ex­tr a ver­war­rend om­dat het bo­ven­ste bord let­ter­lijk be­te­kent dat er niet ge­par­keerd óf stil­ge­staan mag wor­den.. Snap je het nog? Oké, dan kun­nen we door. Nee, het is een bord om te la­ten we­ten dat dro­nes hier niet wel­kom zijn. Ook in dit ge­val gaat het om een zelf­ge­knut­seld ver­keers­bord.

ANP

En, had jij ze al­le ze­ven goed? We zijn trots op je, een wel­ge­meen­de hand­druk voor jou.

Een weg­ge­ver­tje, want de be­wus­te ober staat ook op de foto. Het gaat hier om een zelf­ge­maakt bord door buurt­be­wo­ners, dus de­ze ga je niet op de weg te­gen­ko­men. Maar goed ook, want obers heb­ben na­tuur­lijk ook niets te zoe­ken op de snel­weg.

Het lijkt ons dui­de­lijk dat het hier gaat om men­sen die een soort rat fo­to­gra­fe­ren, ha­ha.

Hè. Dit is dus een au­to­da­te­par­keer­plaats, maar dat maakt het er niet per se dui­de­lij­ker op.. Goog­le leert ons dat het hier gaat om au­to­de­len. Weer wat ge­leerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.