Ver­liefd wor­den via swi­pen

Metro Holland (Rotterdam) - - @METRO -

Hoe­veel men­sen die da­tingapps op hun smartpho­ne heb­ben staan, vin­den er ook echt de wa­re? Apps als Tin­der zou­den da­ten mak­ke­lij­ker moe­ten ma­ken, maar ze ma­ken al­les moei­lij­ker. Ja­wel, de apps zijn leuk om te ge­brui­ken, om je­zelf van je bes­te kant te la­ten zien en vluch­tig met an­de­ren te flir­ten. Of om com­pli­ment­jes te krij­gen op de nieuw­ste sel­fie die je nam op va­kan­tie in Bo­ra Bo­ra of ge­woon aan de kust van Cad­zand. Al zal die foto in Bo­ra Bo­ra je meer mat­ches en li­kes op­le­ve­ren om­dat je dan als een glo­be­trot­ter over­komt. Ik ben zelf sinds mijn vijf­tien­de al ac­tief op dat soort apps, maar de laat­ste ja­ren zou ik wil­len dat ze nooit be­ston­den en nie­mand ze ge­bruik­te.

Het feit dat er zo veel mo­ge­lij­ke prin­sen en prin­ses­sen op het wit­te paard zijn, is met­een de on­der­gang van da­tingapps. Nie­mand lijkt het waard om lan­ger dan één, maxi­mum twee da­gen je tijd aan te be­ste­den. Nie­mand lijkt op zoek te zijn naar een vas­te re­la­tie en ie­der­een doolt maar wat rond. Nie­mand neemt de tijd om ie­mand echt te le­ren ken­nen. Het gras lijkt al­tijd groe­ner bij de vol­gen­de match.

Waar kan je ook over pra­ten met een wild­vreem­de die je nog niet eens in het echt zag? Ie­mand le­ren ken­nen via een scherm­pje met wie je nog niets ge­meen hebt is moei­lijk, bij­na on­haal­baar. Je wordt, om­dat je el­kaar leer­de ken­nen­viaeen­da­tingapp,wat­ge­for­ceer­dom­te­pra­ten. En­dat­zon­der­dat­jei­ets­kan­zeg­gen­wa­tin­te­res­san­te­ris dan de vol­gen­de match te ver­tel­len heeft.

Daar­naast tel­len al­leen knap­pe men­sen met mooie foto’s. De bood­schap dat je men­sen moet le­ren ken­nen om wie ze zijn, en niet om hoe ze er­uit­zien, gaat on­li­ne he­le­maal ver­lo­ren. In apps die ge­bouwd zijn om su­per­snel men­sen af te wij­zen, draait al­les om ui­ter­lijk. Maar wat heb je aan die knap­pe kop als je nooit een klik hebt?

Maar dan komt het gro­te mo­ment er­aan. Je leert toch ie­mand ken­nen te­gen wie je meer kan ver­tel­len dan hoe koud het bui­ten wel niet is. Van­af dan is de kans groot dat het toch niet loopt zo­als je hoop­te. Al­weer voor niets ge­chat.

On­li­ne da­ten werkt al­leen als je zo vlug mo­ge­lijk met men­sen af­spreekt en ‘in het echt’ con­tact hebt met el­kaar. Wan­neer je oog­con­tact kan heb­ben, li­chaams­taal kan le­zen, ie­mands stem kan ho­ren en je on­ver­deel­de aan­dacht he­le­maal kan ge­ven aan de an­der. Leer men­sen ken­nen zo­als vroe­ger, bij­voor­beeld in een ca­fé, op het werk of als je gaat stap­pen. Want we zijn écht niet ge­maakt om ver­liefd te wor­den via een scherm.

‘We zijn écht niet ge­maakt om ver­liefd te wor­den via een scherm.’

Yan­nick Ver­bes­selt

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.