Al­le lof voor Roy Donders

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - KASPER HER­MANS nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

Het don­der­de al even en nu is het of­fi­ci­eel: de win­kel Ro­ja­mi’s, ‘het kind­je’ van Roy Donders, is fail­liet. Vijf jaar na­dat hij be­kend werd als de Sty­list van het Zui­den, gaat zijn plek dicht. Nood­ge­dwon­gen vroeg hij gis­te­ren een fail­lis­se­ment aan.

Toch hoeft hij niet treu­rig in een Roy Donders-huis­pak op de bank te gaan zit­ten, vindt Ri­an­ne Tous­saint. Als mar­ke­teer voor on­der­ne­mers met lef heeft ze voor­al be­won­de­ring voor de 27-ja­ri­ge Til­bur­ger. ,,Ik weet ze­ker dat hij hier weer bo­ven­op komt en hij ver­dient de sup­port van Ne­der­land”, zo stelt de ei­ge­naar van het be­drijf Al­lSaint.

Not my cup of tea

En dat is niet om­dat Tous­saint als per­soon nu he­le­maal weg is van wat Donders aan de man pro­beert te bren­gen. ,,Als je kijkt naar zijn pro­duc­ten, zo­als huis­pak­ken en al­les wat daar­bij hoort, dan is dat ze­ker niet mijn cup of tea.”

Tous­saint zal niet de eni­ge zijn die dat heeft ge­dacht. Toch sloe­gen zijn pro­duc­ten aan en Tous­saint snapt wel waar­om. ,,Hij is au­then­tiek en heeft zich nooit ge­schaamd om­dat hij uit een bui­ten­wijk in Til­burg komt. Hij heeft dat om­armd.” Laat hij daar­mee dan zien dat als zélfs Roy uit Til­burg het kan, dat ie­der­een het dat kan? ,,Nou, ei­gen­lijk is het eer­der an­ders­om. Hij laat juist zien dat ie­der­een spe­ci­aal is.”

Juich­pak­ken

Het spe­ci­aal­ste aan het merk Roy Donders ver­schijnt in de len­te van 2014 op de markt. De sty­list tim­mert net een half­jaar aan de weg in tv-land en niet zon­der suc­ces. Het na­de­re WK voet­bal ziet hij sa­men met Jum­bo Su­per­mark­ten als een gro­te kans voor een apar­te cam­pag­ne. Het suc­ces van zijn juich­pak­ken schiet door het dak. ,,We heb­ben be­slo­ten te stop­pen, want met or­ders van hon­derd­dui­zen­den pak­ken schie­ten de naai­ate­liers ook in de stress na­tuur­lijk", zo liet een woord­voer­der van de su­per­markt­ke­ten toen we­ten.

Zijn ge­heim? Het me­ga­dik­ke ac­cent en zijn ex­cen­trie­ke stijl. Donders heeft nooit ver­loo­chend wie hij is, meent Tous­saint. Of het nou om zijn te­le­vi­sie­show als stij­licoon, zijn huis­pak­ken of zijn po­gin­gen als zan­ger gaat, het is al­tijd van mij­len­ver dui­de­lijk dat je met Roy Donders te ma­ken hebt. Een stra­mien dat hij naad­loos door­trekt bij het be­kend­ma­ken van het aan­vra­gen van zijn fail­lis­se­ment. Bij het be­kend­ma­ken van die ac­tie is hij bui­ten­ge­woon open, di­rect en eer­lijk. „Ik heb zelf het fail­lis­se­ment moe­ten aan­vra­gen, ge­woon om­dat het niet goed ging”, zo sprak hij ter­neer­ge­sla­gen te­gen­over Pri­vé. ,,Mijn he­le ziel en za­lig­heid zit in die win­kel, ja­ren van mijn le­ven en die van mijn fa­mi­lie zit­ten er­in. Over an­der­half jaar zou­den we tien jaar be­staan, maar dat gaan we dus niet meer ha­len. Ik weet het al­le­maal niet, mijn suc­ces lijkt ook mijn on­der­gang te zijn ge­wor­den...”

Re­te-eer­lijk

,,Zelfs dat doet hij re­te-eer­lijk”, zo prijst Tous­saint. ,,Er is iets mis­ge­gaan, maar je ziet geen heel ma­na­ge­ment­team om hem heen dat al­les re­gelt. Al­leen dat al, daar­voor ver­dient hij wat mij be­treft diep res­pect.” Vol­gens haar is het bo­ven­dien ty­pisch Ne­der­lands om heel dra­ma­tisch te doen over een fail­lis­se­ment. ,,Wat wij in Ne­der­land kun­nen le­ren van de Ame­ri­kaan­se be­drijfs­cul­tuur is: het res­pect to­nen voor de on­der­ne­mer die zich na een fail­lis­se­ment weer om­hoog weet te knok­ken. Van een fail­lis­se­ment kun je veel le­ren en wij­zer wor­den.” Een mot­to dat Donders zelf ook han­teert in een ver­kla­ring op Fa­ce­book. ,,Dit gaat je na­tuur­lijk niet in de kou­de kle­ren zit­ten, maar ik ben en blijf een ras­ech­te on­der­ne­mer en dit hoort he­laas ook bij on­der­ne­men."

Bui­ten zijn echt­heid roemt Tous­saint dan ook Donders’ kwa­li­tei­ten als on­der­ne­mer. ,,Hij is ie­mand die zijn hart volgt, vol voor de kan­sen gaat en de ri­si­co’s nooit heeft ge­schuwd. Met het lef om echt zijn nek uit te ste­ken. Dat is ook de re­den waar­om ik ge­loof dat die jon­gen hier weer uit gaat ko­men.” Met de cri­ti­cas­ters heeft Tous­saint dan ook wei­nig op. ,,Dat zijn waar­schijn­lijk vaak de­zelf­de men­sen die thuis op de bank zit­ten met hun ei­gen droom, maar er tot op de dag van van­daag niets mee heb­ben ge­daan.”

‘Ik weet het al­le­maal niet, mijn suc­ces lijkt ook mijn on­der­gang te zijn ge­wor­den...’

Roy Donders

Rampjaar 2018

Een sce­na­rio dat voor Donders nog niet lijkt weg­ge­legd, want on­danks het rampjaar 2018 – Donders ver­loor in kor­te tijd zijn opa en oma en zag zijn re­la­tie op de klip­pen lo­pen – heeft hij nog al­tijd zijn zang­op­tre­dens om op te­rug te val­len. Dus kijkt hij zelf al­weer naar de toe­komst. ,,Ik heb na­tuur­lijk ook mijn werk als zan­ger nog, met al­le op­tre­dens in het land. Wat dat be­treft ga ik ge­woon ver­der en ik zie wel wat 2019 mij gaat bren­gen."

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.