Wordt duuza­me, cos­me­tic de nie­was­te trend?

WORDT DUUR­ZA­ME COS­ME­TI­CA DE NIEUW­STE TREND

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - DAI­SY HEY­ER d.hey­[email protected]

Duur­za­me kle­ding en duur­zaam eten ken­nen we nu wel, maar wist je dat je ook op het ge­bied van cos­me­ti­ca stap­pen kunt ma­ken door duur­zaam te kie­zen? Wat dacht je bij­voor­beeld van ver­pak­kings­vrije sham­poo, een foun­da­ti­on zon­der fles­je of pot­je of écht dier­proef­vrije cos­me­ti­ca?

Steeds meer cos­me­ti­ca­me­r­ken gaan aan de slag om zo duur­zaam en ver­ant­woord mo­ge­lijk te pro­du­ce­ren. Met de con­su­ment die steeds be­wus­ter koopt en een groei­end aan­tal ve­ge­ta­ri­ërs en ve­ga­nis­ten een lo­gi­sche stap. Uber Eats voor­spel­de gis­te­ren nog dat ve­ga­nis­me in 2019 main­stream wordt, op ba­sis van ho­ge stij­gin­gen van het zoek­ge­drag in de Uber Eats-app van de af­ge­lo­pen maan­den naar ve­ga­nis­ti­sche op­ties. En in ja­nu­a­ri werd in een ar­ti­kel van de NOS door de Ne­der­land­se Cos­me­ti­ca Ver­e­ni­ging aan­ge­ge­ven dat ook de vraag naar ‘bi­o­lo­gi­sche’ cos­me­ti­ca toe­nam.

Wat is dat dan, bi­o­lo­gi­sche cos­me­ti­ca? In ie­der ge­val cos­me­ti­ca waar­bij geen dier­proe­ven zijn ge­daan. Lo­gisch zou je zeg­gen, maar wie ver­koopt in bij­voor­beeld Chi­na werkt in­di­rect mee aan dier­proe­ven, ook al zijn dier­proe­ven bin­nen de EU (en dus ook Ne­der­land) sinds 2013 ver­bo­den. Om Chi­na als voor­beeld te noe­men: pro­duc­ten die daar naar­toe wor­den ge­ëx­por­teerd moe­ten langs de Chi­ne­se au­to­ri­tei­ten, die wél op die­ren tes­ten om te kij­ken of de pro­duc­ten vei­lig kun­nen wor­den ver­kocht in hun land. „Daar­om kun­nen cos­me­ti­ca­me­r­ken die in Chi­na ver­ko­pen niet clai­men ge­heel dier­proef­vrij te zijn, om­dat hun pro­duc­ten daar op die­ren ge­test wor­den”, claimt de web­si­te Nao­ki.nl, dat een he­le lijst dier­proef­vrije cos­me­ti­ca­me­r­ken heeft ge­pu­bli­ceerd.

Het sta­te­ment van de si­te wordt be­ves­tigd door Ro­we­na Bird, co-foun­der van LUSH: mis­schien wel het groot­ste cos­me­ti­ca­be­drijf op het ge­bied van duur­za­me en dier­vrien­de­lij­ke cos­me­ti­ca. „Zo­lang Chi­na nog dier­proe­ven uit­voert zul­len wij nooit en ten nim­mer een win­kel ope­nen in dat land, hoe groot de vraag ook is”, ver­telt ze vol pas­sie als we het haar in­ter­vie­wen over duur­za­me cos­me­ti­ca. „Ge­luk­kig zijn er veel mer­ken die hier­in ons voor­beeld vol­gen, maar we zijn er nog lang niet. Veel gro­te mer­ken waar­van je het waar­schijn­lijk niet eens door­hebt vin­den het toch be­lang­rij­ker om nóg meer geld te ver­die­nen, in plaats van 100 pro­cent dier­proef­vrij te zijn.”

Geld is di­rect de be­lang­rijk­ste re­den waar­om de mer­ken niet vol­gen bij een an­de­re uit­vin­ding van LUSH: ver­pak­kings­vrije cos­me­ti­ca. Zo kwa­men ze kort­ge­le­den met ver­pak­kings­vrije foun­da­ti­on en high­ligh­ter en heb­ben ze al een tijd­je een groot aan­tal Nak­ed huid­ver­zor­gings­pro­duc­ten: pro­duc­ten als dou­che gel, sham­poo, mas­sa­ge­o­lie en ge­zichts­rei­ni­ging, al­len zon­der ver­pak­king. „Maar het fa­bri­ce­ren van de­ze pro­duc­ten kost meer geld dan het dom­weg in een plas­tic fles­je te stop­pen”, ver­klaart Bird vol wee­moed. „Waar­door be­drij­ven er dus niet aan be­gin­nen. Zo ver­schrik­ke­lijk zon­de, want elk stuk plas­tic dat ooit ge­maakt is be­staat nu nog steeds. En het is niet no­dig. Wij heb­ben het on­der­zoek ge­daan om de ver­pak­kings­vrije pro­duc­ten te ma­ken. Ie­der be­drijf is wel­kom om de re­sul­ta­ten van ons te krij­gen en het­zelf­de te doen.”

Wel­licht dat meer be­drij­ven dat, met het oog op het feit dat duur­zaam­heid dus steeds hip­per wordt, in 2019 wél gaan doen. Bird hoopt het van har­te en wil met ‘haar’ LUSH vol­gend jaar toe­wer­ken naar nog min­der ge­bruik van plas­tic door de ver­pak­kings­vrije cos­me­ti­ca­lijn nog meer uit te brei­den. „En waar­om den­ken we niet nóg ver­der? Ik hoop dat ik het nog mee­maak dat het ge­woon nor­maal wordt om met een kunst­stof fles naar de win­kels te gaan en daar je sham­poo of tand­pas­ta aan te vul­len. Dát zou echt zo­veel doen voor een be­te­re we­reld.”

‘Zo­lang Chi­na nog dier­proe­ven uit­voert zul­len wij nooit en ten nim­mer een win­kel ope­nen in dat land’

Ro­we­na Bird van LUSH

LUSH

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.